Nadační fond příznivců Gymnázia Nad Alejí

Rodičovská organizace existuje na našem gymnáziu již od roku 1990. Spolu se změnami legislativy
v průběhu uplynulých let se měnilo i právní zakotvení této organizace a v současné době má podobu nadačního fondu. Nadační fond příznivců Gymnázia Nad Alejí (dále jen NF) byl zapsán do nadačního rejstříku dne 7. 11. 2001. Úkolem NF je pomáhat rozvoji vzdělávání finanční, hmotnou nebo jinou podporou školy, studentů a učitelů. Správní rada NF je čtyřčlenná, dva členové jsou jmenováni z řad rodičů a dva ze zástupců školy. NF se řídí platnými zákony, zakládací listinou a přijatým statutem. Výše jmenované listiny a ostatní dokumenty spojené s činností NF jsou k nahlédnutí v budově školy.

Základní formou získávání finančních prostředků pro NF jsou dobrovolné příspěvky od příznivců školy a rodičů našich studentů. Doporučená výše příspěvku pro rodiče je 1000,- Kč na studenta a kalendářní rok (tedy 100,- Kč na školní měsíc), ale jakoukoliv částkou pomůžete podpořit aktivity školy a realizovat plánované projekty. Každý dárce obdrží automaticky na začátku kalendářního roku potvrzení o příspěvku pro finanční úřad. Na požádání také rádi vystavíme darovací smlouvu.
Děkujeme Vám za Vaše rozhodnutí NF podpořit.


Číslo účtu Nadačního fondu je 2200995881/2010

Stav transparentního účtu


Rodiče studentů našeho gymnázia vždy podporovali školu v mnoha oblastech. Přehled hlavních projektů financovaných NF v jednotlivých letech je toho výmluvným dokladem, ale NF podporuje každoročně i další dění ve škole: z prostředků NF jsou například oceňováni studenti úspěšní v různých školních, republikových či mezinárodních soutěžích, olympiádách a turnajích, NF podporuje aktivity studentů formou příspěvku na startovné nebo delegátské poplatky, hradí poplatky spojené s ubytováním lektorů anglického jazyka, přispívá na provoz internetu, na papírové ručníky, na pořádání lyžařských kurzů, hradí pronájem Tereziánského sálu Břevnovského kláštera při slavnostních událostech v životě školy, je hlavním garantem pořádáni maturitního plesu.

Od roku 2005 je dlouhodobým projektem NF i pomoc sociálně znevýhodněným studentům gymnázia. Projekt nese název Stipendium Alej a jeho náplní je poskytovat příspěvky sociálně potřebným studentům na akce pořádané školou a zařazené do učebního plánu (např. jazykové, lyžařské nebo sportovní kurzy). Prostředky na vyplácení stipendií pocházejí výhradně z darů věnovaných NF pouze na tento účel. Stipendium uděluje správní rada NF podle stipendijního řádu na základě žádosti. Vyplněný formulář žádosti doplněný přílohou (doklad o přiznání sociálních dávek) můžete zaslat na adresu nadačního fondu.

Od roku 2008 mohou studenti Gymnázia Nad Alejí žádat o minigranty NF.  Jedná se o formu podpory drobných projektů různého typu, např. výtvarná úprava třídy, realizace divadelního představení, vydávání třídního časopisu, uspořádání výstavy nebo koncertu, uspořádání sportovní akce, atd. Žádosti o minigrant NF mohou studenti předkládat k posouzení správní radě 2x ročně vždy na začátku nového pololetí. Členové správní rady žádosti posoudí na svém nejbližším zasedání. K žádosti je možné přiložit také např. plánek místa konání, návrh výtvarného řešení, pozvánky, kostýmu, plakátu nebo diplomu, atd. Žádost podepisuje také dospělý garant projektu z řad učitelů nebo rodičů. Detaily najdete v následujících dokumentech:

Pokyny a podmínky pro podání žádosti o minigrant  
Průvodce formulářem
Formulář žádosti o minigrant

Po dokončení grantu předkládá žadatel vyúčtování. Formulář najdete zde.

Dovolte, abychom Vás všechny, kteří chcete škole pomáhat, vyzvali k jednání a aktivnímu způsobu spolupráce. Prvním krokem může být zaslání Vašeho námětu, dotazu, rady či připomínky na e-mailovou adresu předsedkyně správní rady.

Základní informace

Název NF: Nadační fond příznivců Gymnázia Nad Alejí
Adresa NF: Nad Alejí 1952, 162 00 Praha 6
IČ: 26483700
Telefon: 235 010 160 (ústředna), 235 010 167 (Ing. arch. Zuzana Stiborková, člen správní rady)

Správní rada NF

Předsedkyně správní rady:

Členové správní rady:

Výroční zprávy nadačního fondu

 2015 2014
 2013 2012 2011 2010
 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Aktuality nadačního fondu

Výsledky minigrantového řízení - jaro 2017

přidáno: 21. 4. 2017 17:32, autor: Zuzana Stiborkova   [ aktualizováno 21. 4. 2017 17:32 ]

Na zasedání správní rady dne 11.4.2017 byly projednány čtyři žádosti o minigranty na podporu aktivit studentů GNA.

Výsledky jsou v příloze.

Minigranty NF - jaro 2017

přidáno: 8. 3. 2017 15:10, autor: Zuzana Stiborkova   [ aktualizováno 8. 3. 2017 15:11 ]

Termín odevzdání žádostí pro jaro 2017 byl stanoven na pondělí  3. dubna 2017. Podmínky podání žádosti a formulář najdete v úvodu této záložky. Žádosti bude správní rada projednávat dne 11.4.2017 a výsledky jednání budou zveřejněny do 10 dnů zde na školním webu. Novinkou je, že žadatelé budou své projekty krátce prezentovat také osobně na jednání správní rady v úterý 11.4.2017 zhruba od 16 hodin.

Upozorňujeme, že žádost musí být vyplněna na počítači (ne ručně!!!) a do termínu uzávěrky odeslána včetně příloh na e-mailovou adresu: nadacni.fond@alej.cz. Do předmětu mailu je třeba napsat Název projektu - žádost.

Do daného termínu je třeba žádost včetně příloh odevzdat také v tištěné podobě s podpisem žadatele a garanta v kanceláři školy nebo prof. Stiborkové v anglické knihovně.

Správní rada NF GNA

Výsledky minigrantového řízení - podzim 2016

přidáno: 15. 11. 2016 6:59, autor: Zuzana Stiborkova   [ Aktualizováno 15. 11. 2016 7:09 uživatelem Jan Horalek ]

Na zasedání správní rady dne 7.11.2016 byly projednány tři žádosti o minigranty na podporu aktivit studentů GNA.

Výsledky jsou v příloze.

Minigranty NF - podzim 2016

přidáno: 13. 10. 2016 3:41, autor: Zuzana Stiborkova   [ aktualizováno 13. 10. 2016 3:41 ]

Termín odevzdání žádostí pro podzim 2016 byl stanoven na pondělí 31. října 2016. Podmínky podání žádosti a formulář najdete v úvodu této záložky. Žádosti bude správní rada projednávat na začátku listopadu a výsledky jednání budou zveřejněny do 10 dnů zde na školním webu.

Upozorňujeme, že žádost musí být vyplněna na počítači (ne ručně!!!) a do termínu uzávěrky odeslána včetně příloh na e-mailovou adresu: nadacni.fond@alej.cz. Do předmětu mailu je třeba napsat Název projektu - žádost.

Do daného termínu je třeba žádost včetně příloh odevzdat také v tištěné podobě s podpisem žadatele a garanta v kanceláři školy nebo v anglické knihovně prof. Stiborkové

Přípravu žádostí je možné konzultovat s prof. Stiborkovou (anglická knihovna) dle dohody v pondělí, úterý a ve středu.

Správní rada NF GNA

Jednání správní rady v roce 2016

přidáno: 19. 5. 2016 11:25, autor: Zuzana Stiborkova   [ aktualizováno 7. 11. 2016 13:50 ]

30.3.2016 se konalo jednání správní rady za účelem schválení výroční zprávy 2015 a její ekonomické přílohy, rozpočtu 2016 a projednání jarních žádostí minigrantivého řízení. Podrobnosti najdete v přílohách, výsledky minigrantového řízení v samostatném příspěvku.

20.9.2016 se správní rada sešla za účelem znovuzvolení členek správní rady za gymnázium. Zápis najdete v příloze.

Výsledky minigrantového řízení - jaro 2016

přidáno: 11. 4. 2016 8:20, autor: Zuzana Stiborkova   [ aktualizováno 11. 4. 2016 8:38 ]

Na zasedání správní rady dne 30.3.2016 bylo projednáno pět žádostí o minigranty na podporu aktivit studentů GNA.

Výsledky jsou v příloze.


 

Minigranty NF - jaro 2016

přidáno: 2. 3. 2016 4:02, autor: Zuzana Stiborkova   [ aktualizováno 11. 4. 2016 8:32 ]

Termín odevzdání žádostí pro jaro 2016 byl stanoven na pondělí  21. března 2016. Podmínky podání žádosti a formulář najdete v úvodu této záložky. Žádosti bude správní rada projednávat dne 30.3.2016 a výsledky jednání budou zveřejněny do 10 dnů zde na školním webu.

Upozorňujeme, že žádost musí být vyplněna na počítači (ne ručně!!!) a do termínu uzávěrky odeslána včetně příloh na e-mailovou adresu: nadacni.fond@alej.cz. Do předmětu mailu je třeba napsat Název projektu - žádost.

Do daného termínu je třeba žádost včetně příloh odevzdat také v kanceláři školy nebo v kancelářích vedení v tištěné podobě s podpisem žadatele a garanta.

Správní rada NF GNA

Výsledky minigrantového řízení – podzim 2015

přidáno: 20. 10. 2015 7:38, autor: Zuzana Stiborkova   [ aktualizováno 20. 10. 2015 7:39 ]

Na zasedání správní rady dne 15.10.2015 byly projednány čtyři žádosti o minigranty na podporu aktivit studentů GNA:

Minigrant 5/2015: Alej Music Fest                      Požadovaná částka:  7.500 Kč

Alej Music Fest je festival hudby, který se každoročně koná v listopadu. Dává šanci zazářit hudebně nadaným studentům a stmeluje všeobecně kolektiv. Spousta studentů vymýšlí projekty právě pro tuto akci, a tak díky Alej Music Festu vzniklo i mnoho kapel. Minulý rok dokonce utvořená skupina Mulholland Blue vyhrála cenu Radio Wave. Mimo jiné tento festival také reprezentuje naši školu, jeho hosty jsou totiž i studenti z ostatních škol.

Správní rada se rozhodla s ohledem na charakter akce, že finančně nepodpoří položky na návrh plakátu a fotografa, protože je možné je zajistit svépomocí. Schválená částka: 5.550 Kč

Minigrant 6/2015: Vybavení do zkušebny       Požadovaná částka:  9.500 Kč

Projekt by měl poskytnout méně dostupné vybavení zkušebny, které většina nájemníků nemá, nebo vybavení, které je obtížné přepravovat. Věříme, že projekt bude mít za následek větší zájem o hudbu mezi řadami studentů GNA a tím pádem i větší zájem o pronájem zkušebny. Jedná se o dobrou investici, jelikož vybavení bude možno využít i pro ozvučení dalších školních akcí, např. přednášek v jídelně, školní akademii, apod.

Akce je jednorázová, užitek však bude trvalý, ozvučovací systém totiž ve zkušebně zůstane. Nepochybně by byl velký úspěch, kdyby se školní hudební skupiny staly známými a mohli tak prezentovat naši školu.

Minigrant byl schválen v plném rozsahu s podmínkou odsouhlasení konkrétního typu ozvučovacího zařízení technikem školy panem Horálkem. Schválená částka: 9.500 Kč.

Minigrant 7/2015: GNA je moderní!                   Požadovaná částka:  9.106 Kč

Projekt se skládá ze dvou částí, obě dvě prospěšné hlavně pro třídu MB, ale i jakoukoliv jinou třídu, která má vyučování v učebně 307 a dokonce i v určitých aspektech pro kantory.

1.     část projektu je zařízení pohovky do třídy 307. Na tu bychom připravili povlak buď s logem gymnázia, heslem “GNA”, zkratkou naší třídy “MB” nebo kombinaci těchto prvků, na které se jako třída dohodneme.

2.     část projektu je naše třídní doména (elitanaroda.org). Rádi bychom si ji vyzdobili fotkami, informacemi o nás, případně dalšími věcmi, na kterých bychom se jako třída shodli.

Věřím, že tento projekt bude prospěšný pro naši třídu, protože to bude jistá změna atmosféry učebny k lepšímu - lidé budou uvolněnější, budou mít místo, kam si sednout na svačinu, učit se na test apod. Tato pohovka by samozřejmě byla k dispozici i pro ostatní studenty gymnázia, kteří mají vyučovací hodiny v naší kmenové třídě. Třída 307 se stane ideální místo pro konání akcí jako preventivní blok, jelikož poskytne organizátorům pohodlné posezení. Povlak/přehoz na pohovku bude mít další využití na podporu naší třídy v basketbalovém a volejbalovém turnaji.

Díky druhé části projektu - třídní doméně - by celá třída mohla mít společnou emailovou adresu, což by usnadnilo posílání informací studentům od pracovních papírů po informace získaných na školní radě. Zároveň umožní škole “šetřit naše lesy” omezením počtu kopií, hlavně v předmětech jako je ZSV, čeština a mnoho dalších, kde mají studenti povoleny elektronické zápisky.

První část: Správní rada se domnívá, že toto vybavení není do učeben vhodné ani z hlediska funkčnosti ani z hlediska prostorového. Druhá část: Správní rada ocenila nápad propojení třídy společnou doménou, ale NF nemůže tuto myšlenku podpořit, protože zakoupením domény by NF ručil za její obsah. Schválená částka: 0 Kč

Minigrant 8/2015: Akademie GNA (2016)         Požadovaná částka:  6.000 Kč

Akademie GNA je akce pravidelně pořádaná studenty naší školy, na které již tradičně vystupují žáci ze všech tříd se svými nacvičenými čísly. Chtěli bychom tuto tradici udržet, ale po zkušenostech z předchozích let bychom potřebovali jistou finanční výpomoc na výrobu kulis a nákup mikroportů.

Žádost o minigrant nebyla kompletní, tudíž byla z výběrového řízení vyloučena.

Minigrant 9/2015: English Drama Club            Požadovaná částka:  6.000 Kč

A group of students, led by Ms. Sparrgrove, is preparing an English language drama play to be performed for the general public in April 2016. Through these activities the students will practice and improve their English, public speaking, and teamwork, as well as develop other valuable skills.

Rehearsals September 2015 – April 2016,  Performances April 2016

Minigrant (pořízení kostýmů, rekvizit, propagace představení, občerstvení o přestávce, atd.) byl schválen v celém rozsahu. Schválená částka: 6.000 Kč

Minigranty NF - podzim 2015

přidáno: 10. 9. 2015 10:05, autor: Zuzana Stiborkova   [ aktualizováno 10. 9. 2015 10:06 ]

Termín odevzdání žádostí pro podzim 2015 byl stanoven na pátek 9. října 2015. Podmínky podání žádosti a formulář najdete v úvodu této záložky. Žádosti bude správní rada projednávat v týdnu od 12.10.2015 a výsledky jednání budou zveřejněny do 10 dnů zde na školním webu.

Upozorňujeme, že žádost musí být vyplněna na počítači (ne ručně!!!) a do termínu uzávěrky
odeslána včetně příloh na e-mailovou adresu: nadacni.fond@alej.cz. Do předmětu mailu je třeba napsat Název projektu - žádost.

Do daného termínu je třeba žádost včetně příloh odevzdat také v kanceláři školy nebo v kancelářích vedení v tištěné podobě s podpisem žadatele a garanta.


Správní rada NF GNA

Výsledky minigrantového řízení - jaro 2015

přidáno: 29. 3. 2015 13:16, autor: Zuzana Stiborkova   [ aktualizováno 29. 3. 2015 14:59 ]

Na zasedání správní rady dne 19.1.2015 byly projednány čtyři žádosti o minigranty na podporu aktivit studentů GNA:

Minigrant 1/2015: English Drama Club

Požadovaná částka:  8.950 Kč

A group of students, led by Ms. Sparrgrove, is preparing an English language drama play to be performed for the general public in April 2015. Through these activities the students will practice and improve their English, public speaking, and teamwork, as well as develop other valuable skills.

Rehearsals September 2014 – April 2015,  Performances April 2015, Student field trip/activity in May or June 2015

Minigrant (pořízení kostýmů, rekvizit, propagace představení, občerstvení o přestávce) byl podpořen s výjimkou částek na Lunches for Saturday rehearsal a Field trip in May or June, protože nejsou přímou součástí divadelního představení. Oběd si studenti mohou přinést z domova a výlet doporučujeme hradit z dobrovolného vstupného. Schválená částka: 5.650 Kč

Minigrant 2/2015: Knížky a kavárna? 308!  

Požadovaná částka:  9.600 Kč

Už šestým rokem se téměř každý den víceméně rádi vracíme do naší „kmenové třídy“s číslem 308, kterou nám na bílo vymalovala již třída předchozí. Bohužel, bílá se za těch pár let poněkud změnila, a tak naše třída dlouhodobě plánovala učebnu zrenovovat „k obrazu svému“… Inspirovali jsme se příjemným prostředím pražských kaváren, kde se cítíme dobře a kam chceme zase znovu někdy zajít a rádi bychom část této atmosféry přinesli i k nám do školy. Přínos? Spoluprací na předělávání učebny si stmelíme náš třídní kolektiv a myslím, že nejen my, ale i ostatní studenti našeho gymnázia se budou více těšit na hodiny v učebně 308, protože to bude jedno z míst na naší škole, kam se člověk bude moci uchýlit před každodenním stresem a třeba si i o přestávce přečíst zajímavou knížku J.

Minigrant byl podpořen s podmínkou, že studenti budou při realizaci spolupracovat s vyučujícím výtvarné výchovy. Otázkou zůstává umístění gauče. Podle názoru členů správní rady i pana ředitele jako hosta se gauč z prostorových důvodů k zadní stěně třídy umístit nedá a proto byla schválená částka o tuto položku snížena. Schválená částka: 8.500 Kč.

Minigrant 3/2015: Proteiny nás baví

Požadovaná částka:  10.000 Kč

Jako studenti již dlouhodobě zaběhlého genetického kroužku s přístupem k vědecké laboratoři vybavené na světové úrovni bychom si hrozně rádi rozšířili znalosti v oborech jako jsou molekulární biologie, biochemie, molekulární genetika apod., a to i náročnějšími laboratorními pracemi, než které jsme si měli možnost vyzkoušet doposud.

Požadované prostředky jsou určeny na laboratorní kity, které v kroužku pro svoji náročnost nemůžeme běžně používat, neboť jsou nad rámec běžné náplně kroužku. Přístrojové vybavení laboratoře ale jejich provedení umožňuje.

Přínosem pro nás určitě je, že se získanými znalostmi nachází řada z nás již teď výborné uplatnění a to jak v tematických soutěžích tak později při přijímacích zkouškách na vysoké školy či dokonce při vědecké praxi a to již ve velmi mladém věku.

Minigrant byl schválen za podmínky, že alespoň 3 studenti, kteří zakoupený materiál využijí, správní radě vysvětlí, v čem pro ně byly náročnější laboratorní práce s využitím kitu přínosné (rozsah cca 1/2 normostrany) a doloží to fotodokumentací z laboratoře. Schválená částka 10.000 Kč.

Minigrant 4/2015: RETRO Akademie GNA (2015)

Požadovaná částka:  6.000 Kč

Akademie GNA je akce pravidelně pořádaná studenty naší školy, na které již tradičně vystupují žáci ze všech tříd se svými nacvičenými čísly. Chtěli bychom tuto tradici udržet, ale po zkušenostech z předchozích let bychom potřebovali jistou finanční výpomoc na nákup kostýmů, tisk letáků a výrobu kulis.

Minigrant bude podpořen za podmínky, že žadatelé upřesní počet zakoupených kostýmů, počet vytištěných plakátů a místo jejich vyvěšení a popis vyrobených kulis. Žadatelé také dodají podrobnější popis záměru, v jehož duchu akademie proběhla. Schválená částka 6.000 Kč.

1-10 of 22