Nadační fond příznivců Gymnázia Nad Alejí

Rodičovská organizace existuje na našem gymnáziu již od roku 1990. Spolu se změnami legislativy
v průběhu uplynulých let se měnilo i právní zakotvení této organizace a v současné době má podobu nadačního fondu. Nadační fond příznivců Gymnázia Nad Alejí (dále jen NF) byl zapsán do nadačního rejstříku dne 7. 11. 2001. Úkolem NF je pomáhat rozvoji vzdělávání finanční, hmotnou nebo jinou podporou školy, studentů a učitelů. Správní rada NF je čtyřčlenná, dva členové jsou jmenováni z řad rodičů a dva ze zástupců školy. NF se řídí platnými zákony, zakládací listinou a přijatým statutem. Výše jmenované listiny a ostatní dokumenty spojené s činností NF jsou k nahlédnutí v budově školy.

Základní formou získávání finančních prostředků pro NF jsou dobrovolné příspěvky od příznivců školy a rodičů našich studentů. Doporučená výše příspěvku pro rodiče je 1000,- Kč na studenta a kalendářní rok (tedy 100,- Kč na školní měsíc), ale jakoukoliv částkou pomůžete podpořit aktivity školy a realizovat plánované projekty. Každý dárce obdrží automaticky na začátku kalendářního roku potvrzení o příspěvku pro finanční úřad. Na požádání také rádi vystavíme darovací smlouvu.
Děkujeme Vám za Vaše rozhodnutí NF podpořit.


Číslo účtu Nadačního fondu je 2200995881/2010

Stav transparentního účtu


Rodiče studentů našeho gymnázia vždy podporovali školu v mnoha oblastech. Přehled hlavních projektů financovaných NF v jednotlivých letech je toho výmluvným dokladem, ale NF podporuje každoročně i další dění ve škole: z prostředků NF jsou například oceňováni studenti úspěšní v různých školních, republikových či mezinárodních soutěžích, olympiádách a turnajích, NF podporuje aktivity studentů formou příspěvku na startovné nebo delegátské poplatky, hradí poplatky spojené s ubytováním lektorů anglického jazyka, přispívá na provoz internetu, na papírové ručníky, na pořádání lyžařských kurzů, hradí pronájem Tereziánského sálu Břevnovského kláštera při slavnostních událostech v životě školy, je hlavním garantem pořádáni maturitního plesu.

Od roku 2005 je dlouhodobým projektem NF i pomoc sociálně znevýhodněným studentům gymnázia. Projekt nese název Stipendium Alej a jeho náplní je poskytovat příspěvky sociálně potřebným studentům na akce pořádané školou a zařazené do učebního plánu (např. jazykové, lyžařské nebo sportovní kurzy). Prostředky na vyplácení stipendií pocházejí výhradně z darů věnovaných NF pouze na tento účel. Stipendium uděluje správní rada NF podle stipendijního řádu na základě žádosti. Vyplněný formulář žádosti doplněný přílohou (doklad o přiznání sociálních dávek) můžete zaslat na adresu nadačního fondu.

Od roku 2008 mohou studenti Gymnázia Nad Alejí žádat o minigranty NF.  Jedná se o formu podpory drobných projektů různého typu, např. výtvarná úprava třídy, realizace divadelního představení, vydávání třídního časopisu, uspořádání výstavy nebo koncertu, uspořádání sportovní akce, atd. Žádosti o minigrant NF mohou studenti předkládat k posouzení správní radě 2x ročně vždy na začátku nového pololetí. Členové správní rady žádosti posoudí na svém nejbližším zasedání. K žádosti je možné přiložit také např. plánek místa konání, návrh výtvarného řešení, pozvánky, kostýmu, plakátu nebo diplomu, atd. Žádost podepisuje také dospělý garant projektu z řad učitelů nebo rodičů. Detaily najdete v následujících dokumentech:

Pokyny a podmínky pro podání žádosti o minigrant  
Průvodce formulářem
Formulář žádosti o minigrant

Po dokončení grantu předkládá žadatel vyúčtování. Formulář najdete zde.

Dovolte, abychom Vás všechny, kteří chcete škole pomáhat, vyzvali k jednání a aktivnímu způsobu spolupráce. Prvním krokem může být zaslání Vašeho námětu, dotazu, rady či připomínky na e-mailovou adresu předsedkyně správní rady.

Základní informace

Název NF: Nadační fond příznivců Gymnázia Nad Alejí
Adresa NF: Nad Alejí 1952, 162 00 Praha 6
IČ: 26483700

Správní rada NF

Předsedkyně správní rady:

Členové správní rady:

Výroční zprávy nadačního fondu

      2016
 2015 2014
 2013 2012 2011 2010
 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Aktuality nadačního fondu

Prima slavnost

přidáno: 14. 11. 2017 9:09, autor: Jan Horalek   [ aktualizováno 14. 11. 2017 9:13 ]

Nadační fond uspořádal v pondělí 25.9. ve spolupráci se studenty oktávy A a členy profesorského sboru Prima slavnost pro nováčky. Do Aleje vědění vstoupilo se symbolickým prvním zvoněním 30 studentů primy A (třídní prof. Renata Langrová), 31 studentů primy B (třídní prof. Vladislava Hrdličková) a 29 studentů 1.A (třídní prof. Zuzana Junková).

O občerstvení se už tradičně postarali rodiče loňských nováčků, letošních studentů sekund a 2.A. Díky za všechny sladké i slané domácí laskominy a také příspěvky v celkové výši 5.834,-Kč, které nadační fond věnuje maturantům na přípravu maturitního plesu. Kruh se uzavírá…

Linda Jandová

Minigranty NF - podzim 2017

přidáno: 23. 10. 2017 2:18, autor: Jan Horalek   [ aktualizováno 25. 10. 2017 2:56 ]

Termín odevzdání žádostí pro podzim 2017 byl stanoven na pátek 10. listopadu 2017. Podmínky podání žádosti a formulář najdete v úvodním textu stránky NF. Žádosti bude správní rada projednávat v pondělí 13.11.2017 v 16:00 a výsledky jednání budou zveřejněny v týdnu následujícím zde na školním webu. Žadatelé budou své projekty krátce prezentovat také osobně na jednání správní rady NF v pondělí 13.11.2017.

Upozorňujeme, že žádost musí být vyplněna na počítači (ne ručně!!!) a do termínu uzávěrky odeslána včetně příloh na e-mailovou adresu: nadacni.fond@alej.cz. Do předmětu mailu je třeba napsat Název projektu - žádost.

Do daného termínu je třeba žádost včetně příloh odevzdat také v tištěné podobě s podpisem žadatele a garanta v kanceláři školy nebo prof. Machátové.

Správní rada NF GNA

Jednání správní rady v roce 2017

přidáno: 1. 6. 2017 18:14, autor: Zuzana Stiborkova   [ Aktualizováno 13. 11. 2017 5:25 uživatelem Jan Horalek ]

11.4.2017 se konalo jednání správní rady za účelem schválení výroční zprávy 2016, její ekonomické přílohy, rozpočtu 2017 a projednání jarních žádostí minigrantivého řízení. Podrobnosti najdete v přílohách, výsledky minigrantového řízení v samostatném příspěvku.

28.6 2017 projednala správní rada NF GNA změny ve statutárním orgánu. Ing.arch.Zuzana Stiborková oznámila svou rezignaci na členství ve správní radě z důvodu ukončení pracovního poměru na gymnáziu. Zástupce zřizovatele a ředitel gymnázia p. Jiří Benda navrhl jako novou členku správní rady prof. Zuzanu Machátovou. Správní rada jeho návrh jednomyslně schválila.

Paní profesorka Stiborková se práci pro nadační fond obětavě a spolehlivě věnovala téměř dvanáct let, 10 let z pozice předsedkyně správní rady. Jménem kolegů, studentů i rodičů děkujeme za její pečlivou práci a obrovský zápal a přejeme mnoho zdraví a štěstí v osobním životě.

Výsledky minigrantového řízení - jaro 2017

přidáno: 21. 4. 2017 17:32, autor: Zuzana Stiborkova   [ aktualizováno 21. 4. 2017 17:32 ]

Na zasedání správní rady dne 11.4.2017 byly projednány čtyři žádosti o minigranty na podporu aktivit studentů GNA.

Výsledky jsou v příloze.

Minigranty NF - jaro 2017

přidáno: 8. 3. 2017 15:10, autor: Zuzana Stiborkova   [ aktualizováno 8. 3. 2017 15:11 ]

Termín odevzdání žádostí pro jaro 2017 byl stanoven na pondělí  3. dubna 2017. Podmínky podání žádosti a formulář najdete v úvodu této záložky. Žádosti bude správní rada projednávat dne 11.4.2017 a výsledky jednání budou zveřejněny do 10 dnů zde na školním webu. Novinkou je, že žadatelé budou své projekty krátce prezentovat také osobně na jednání správní rady v úterý 11.4.2017 zhruba od 16 hodin.

Upozorňujeme, že žádost musí být vyplněna na počítači (ne ručně!!!) a do termínu uzávěrky odeslána včetně příloh na e-mailovou adresu: nadacni.fond@alej.cz. Do předmětu mailu je třeba napsat Název projektu - žádost.

Do daného termínu je třeba žádost včetně příloh odevzdat také v tištěné podobě s podpisem žadatele a garanta v kanceláři školy nebo prof. Stiborkové v anglické knihovně.

Správní rada NF GNA

Výsledky minigrantového řízení - podzim 2016

přidáno: 15. 11. 2016 6:59, autor: Zuzana Stiborkova   [ Aktualizováno 15. 11. 2016 7:09 uživatelem Jan Horalek ]

Na zasedání správní rady dne 7.11.2016 byly projednány tři žádosti o minigranty na podporu aktivit studentů GNA.

Výsledky jsou v příloze.

Minigranty NF - podzim 2016

přidáno: 13. 10. 2016 3:41, autor: Zuzana Stiborkova   [ aktualizováno 13. 10. 2016 3:41 ]

Termín odevzdání žádostí pro podzim 2016 byl stanoven na pondělí 31. října 2016. Podmínky podání žádosti a formulář najdete v úvodu této záložky. Žádosti bude správní rada projednávat na začátku listopadu a výsledky jednání budou zveřejněny do 10 dnů zde na školním webu.

Upozorňujeme, že žádost musí být vyplněna na počítači (ne ručně!!!) a do termínu uzávěrky odeslána včetně příloh na e-mailovou adresu: nadacni.fond@alej.cz. Do předmětu mailu je třeba napsat Název projektu - žádost.

Do daného termínu je třeba žádost včetně příloh odevzdat také v tištěné podobě s podpisem žadatele a garanta v kanceláři školy nebo v anglické knihovně prof. Stiborkové

Přípravu žádostí je možné konzultovat s prof. Stiborkovou (anglická knihovna) dle dohody v pondělí, úterý a ve středu.

Správní rada NF GNA

Jednání správní rady v roce 2016

přidáno: 19. 5. 2016 11:25, autor: Zuzana Stiborkova   [ aktualizováno 23. 6. 2017 11:11 ]

30.3.2016 se konalo jednání správní rady za účelem schválení výroční zprávy 2015 a její ekonomické přílohy, rozpočtu 2016 a projednání jarních žádostí minigrantivého řízení. Podrobnosti najdete v přílohách, výsledky minigrantového řízení v samostatném příspěvku.

20.9.2016 se správní rada sešla za účelem znovuzvolení členek správní rady za gymnázium. Zápis najdete v příloze.

7.11.2016 byly na jednání správní rady zvoleny nová předsedkyně z řad současných členů a nová revizorka. Projednány byly také podzimní žádosti minigrantového řízení a změna Stipendijního řádu. Podrobnosti najdete v zápise, výsledky minigrantového řízení v samostatném příspěvku.

Výsledky minigrantového řízení - jaro 2016

přidáno: 11. 4. 2016 8:20, autor: Zuzana Stiborkova   [ aktualizováno 11. 4. 2016 8:38 ]

Na zasedání správní rady dne 30.3.2016 bylo projednáno pět žádostí o minigranty na podporu aktivit studentů GNA.

Výsledky jsou v příloze.


 

Minigranty NF - jaro 2016

přidáno: 2. 3. 2016 4:02, autor: Zuzana Stiborkova   [ aktualizováno 11. 4. 2016 8:32 ]

Termín odevzdání žádostí pro jaro 2016 byl stanoven na pondělí  21. března 2016. Podmínky podání žádosti a formulář najdete v úvodu této záložky. Žádosti bude správní rada projednávat dne 30.3.2016 a výsledky jednání budou zveřejněny do 10 dnů zde na školním webu.

Upozorňujeme, že žádost musí být vyplněna na počítači (ne ručně!!!) a do termínu uzávěrky odeslána včetně příloh na e-mailovou adresu: nadacni.fond@alej.cz. Do předmětu mailu je třeba napsat Název projektu - žádost.

Do daného termínu je třeba žádost včetně příloh odevzdat také v kanceláři školy nebo v kancelářích vedení v tištěné podobě s podpisem žadatele a garanta.

Správní rada NF GNA

1-10 of 25