O škole

Výuka

Gymnázium, Praha 6, Nad Alejí 1952 je všeobecně zaměřená škola, která připravuje studenty především
k vysokoškolskému studiu (úspěšnost absolventů při přijímacím řízení na vysoké školy je stabilně vysoká)
a nabízí rozšířený program v anglickém jazyce
s možností vykonat v průběhu studia mezinárodně platné cambridgeské zkoušky různého stupně (FCE, CAE).

Vysoká úroveň vzdělání, kterou naše gymnázium poskytuje, je dána kvalitním pedagogickým zázemím.
Ve všech předmětových komisích dbají vyučující na zvyšování odbornosti a doplňování nových informací
ve svém oboru. Zkušení učitelé spolupracují
s různými profesními organizacemi a nakladatelstvími, mnozí působí jako fakultní učitelé. Ve škole vyučují američtí lektoři, externě spolupracují i rodilí mluvčí ostatních cizích jazyků a učitelé některých odborných předmětů. Kvalitní pedagogický sbor dává absolventům pevné základy pro další studium i pro praktický život.

Škola vzdělává studenty ve čtyřletém (od vzniku školy v roce 1984) a osmiletém cyklu (od roku 1994).
Od školního roku 2007/08
se studenti gymnázia učí podle našeho školního vzdělávacího programu „Alejí ke vzdělání“. Základem všech učebních programů je skloubení náročného středoškolského učebního plánu s moderními metodami a přístupy rozvíjejícími samostatné tvůrčí myšlení při individuálním i týmovém řešení problémů.

Další informace

Zřizovatelem gymnázia je Magistrát hl. města Prahy.
IČ školy: 49625446
IZO školy: 049625446
REDIZO: 600005771


Informace o studentských průkazech - kartách ISIC
(odkaz do sekce, kde je uveden podrobný popis objednávání a prodlužování platnosti karet)

Časový rozvrh vyučovacích hodin
Třídy ve školním roce 2017/2018

Budova školy

Gymnázium Nad Alejí se nachází v klidném a čistém prostředí sídliště Petřiny, nedaleko obory Hvězda. Komplex školy tvoří hlavní budova, sportovní blok, administrativní část, školní jídelna a ubytovna pro zahraniční lektory. Součástí areálu je venkovní sportoviště, v roce 2006 byla dokončena jeho celková rekonstrukce.

Výtah

Za zapůjčení klíče od výtahu škola od studentů účtuje vratnou zálohu ve výši 300 Kč. Klíče půjčujeme pouze studentům v rekonvalescenci po úrazech, dlouhodobě zapůjčujeme studentům s fyzickým hendikepem.

Dopravní dostupnost prostřednictvím MHD

 • metro trasa A - stanice Petřiny
 • tramvaje 1 a 2 - zastávka Petřiny
 • autobusy 108, 164, 168, 191 - zastávka Petřiny

Vybavení školy

 • odborné učebny a laboratoře biologie, chemie a fyziky
 • učebna PG vybavená výpočetní technikou a promítáním
 • odborné učebny dějepisu, společenských věd a zeměpisu
 • 4 odborné učebny jsou vybaveny promítací technikou
 • 8 učeben je vybaveno velkoplošnými plazmovými panely
 • 5 učeben má instalované interaktivní tabule
 • malý divadelní sál s promítáním a ozvučením "5.1"
 • výtvarný ateliér a grafická dílna
 • multifunkční hřiště s běžeckou dráhou
 • 2 tělocvičny a posilovna s boulderingovou horolezeckou stěnou
 • česká a anglická knihovna
 • studovna a studentský klub s občerstvením a WiFi připojením k internetu

Profesorský sbor

Dobrá úroveň vzdělání, kterou škola poskytuje, je dána kvalitním pedagogickým zázemím. Ve všech předmětových komisích dbají vyučující na zvyšování odbornosti a doplňování nových informací ve svém oboru. Zkušení učitelé spolupracují s různými profesními organizacemi a nakladatelstvími, mnozí učitelé působí jako fakultní učitelé.

Ve škole vyučuje několik amerických lektorů, externě spolupracují rodilí mluvčí německého, španělského a francouzského jazyka a učitelé některých odborných předmětů (ekonomie, programování aj.).

Akce a projekty organizované školou

 • zahraniční studijní a poznávací pobyty (Velká Británie, Holandsko, Německo)
 • týdenní seznamovací pobyty pro studenty primy a 1. ročníku
 • týdenní kurz anglického jazyka pro studenty sekundy, prezentace o kurzu
 • zážitkové kurzy pro studenty kvart
 • sportovní a lyžařské kurzy
 • sportovní turnaje
 • vodácké výlety na školních lodích
 • archeologický výzkum pro studenty a pedagogy v době hlavních prázdnin - Zpravodaj hradu Rýzmberka
 • fotografické, recitační a literární soutěže
 • divadelní představení studentů v češtině, angličtině a španělštině
 • pravidelné vystoupení školního pěveckého sboru
 • vydávání školního časopisu
 • projekt "Miminko nanečisto" (celoroční kurz rodinné a sexuální výchovy pro studenty prim)
 • projekt protidrogové prevence Peer program

Zapojení školy do soutěží, akcí a projektů              

 • Debatní liga v anglickém jazyce (významné úspěchy v národním i mezinárodním měřítku)
 • Evropský parlament mládeže
 • olympiády a soutěže ve všech předmětech
 • sportovní turnaje a přebory
 • Klub mladých diváků

Iniciativy studentů v humanitárních akcích

 • Český den proti rakovině - Květinový den
 • Bílá pastelka
 • peněžní sbírka na vánoční dárky pro děti z dětských domovů
 • další humanitární sbírky

Logo školy