Přijímací zkoušky

Stavy přijatých uchazečů ke dni 22.5.2017

V osmiletém oboru studia 79-41-K/81 evidujeme ke dni 22.5.2017 celkem 57 zapsaných studentů, čekáme na zápisové lístky posledních dvou uchazečů. Poslední přijatý uchazeč je na 77. místě původního pořadí.
Pokud dodatečně přijatí uchazeči donesou své zápisové lístky, bude přijímací řízení do oboru 79-41-K/81 ukončeno.

Ve čtyřletém oboru studia 79-41-K/41 evidujeme ke dni 22.5.2017 celkem 30 zapsaných studentů. Poslední
přijatý uchazeč je na 63. místě původního pořadí.
Přijímací řízení do oboru 79-41-K/41 je pravděpodobně ukončeno.


2.kolo přijímacího řízení nebudeme pořádat. Nevyřízená odvolání budou tento týden postoupena Magistrátu Hlavního města Prahy.

(22. května 2017 od J. Bendy)

Výsledky 1. kola přijímacích zkoušek

Čtyřleté studium - obor 79-41-K/41

Osmileté studium - obor 79-41-K/81

(29. dubna 2017 od J. Bendy)

Zpřístupnění zadání testů přijímacích zkoušek

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání připravilo webové rozhraní při Výsledkovém portálu žáka (VPŽ).

Na níže uvedeném odkazu zadá uchazeč své příjmení a rodné číslo a na základě této autentizace mu budou zpřístupněna ta zadání didaktických testů, které konal. To znamená, že touto cestou nebudou zadání dostupná uchazečům, kteří nedisponují rodným číslem. Testová zadání jsou vytvořena jako fotokopie testů, které uchazeči obdrželi při zkoušce v listinné podobě doplněná o příslušný klíč správného řešení.

Odkaz na portál pro zpřístupnění testových zadání:

https://vpz.cermat.cz/testy/

(29. dubna 2017 od J. Bendy)

Informace k náhradním termínům přijímacích zkoušek

Uchazeč, který se z vážných důvodů nemohl zúčastnit jednotné zkoušky v prvním nebo druhém termínu, se může do tří dnů od termínu pro konání zkoušky omluvit řediteli školy. Bude-li omluva ředitelem školy uznána, žák bude konat zkoušku v náhradním termínu.

 • Náhradní termín za první (řádný) termín JPZ se uskuteční 11. května 2017 pro všechny obory vzdělání.
 • Náhradní termín za druhý (řádný) termín JPZ se uskuteční 12. května 2017 pro všechny obory vzdělání.
(12. dubna 2017 od J. Bendy)

Doplňující informace pro rodiče a doprovody uchazečů

Upozorňujeme rodiče uchazečů na velmi omezené možnosti parkování vozidel v okolí školy a pravidelné dopravní zácpy v oblasti Motola a Vypichu.

V průběhu přijímacích zkoušek není rodičům dovolen vstup do školy. Před vstupem uchazeče do vestibulu prosím zkontrolujte, zda má u sebe pozvánku k přijímací zkoušce, psací a rýsovací potřeby.

Ve vestibulu školy se uchazeči přihlásí u prezenčních služeb (u stolů) a potom dle pokynů dalších pracovníků školy pokračují do tříd. Učitelé, kteří poskytnou uchazečům veškeré informace, budou na dozoru ve všech patrech budovy u schodiště.

V den přijímacích zkoušek se nepřezouváme.

Předpokládaný konec zkoušek je u osmiletého i čtyřletého studia ve 13:00 hod.

(11. dubna 2017 od J. Horálka)

Pozvánky k přijímací zkoušce

Pozvánky k přijímací zkoušce jsme odeslali 22.3.2017 formou doporučených listovních zásilek s doručenkou. Na pozvánkách je datum narození uchazečů uvedeno ve formátu měsíc/den/rok.

Přílohy pozvánek k přijímacímu řízení:

Příloha č. 1 - informace o typech úloh v testech a pokyny k vyplňování záznamových archů
Příloha č. 2 - harmonogram přijímacího řízení

(22. března 2017 od J. Horálka, aktualizováno 24. března 2017)

Počty přijatých přihlášek

Ke dni 1.3.2017 evidujeme:
    100 přihlášek na čtyřleté studium oboru 79-41-K/41,
    460 přihlášek na osmileté studium oboru 79-41-K/81.

(2. března 2017 od J. Bendy)

Kritéria přijímacích zkoušek

Čtyřleté studium

Osmileté studium

(11. ledna 2017 od J. Bendy)

Požadavky na přijímací zkoušky

Požadavky na vědomosti a dovednosti, které mohou být ověřovány v rámci jednotné přijímací zkoušky, jsou specifikovány v přiložených dokumentech. Dokumenty, které vytvořilo Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT), obsahují požadavky pro uchazeče o osmileté i čtyřleté studium.

Specifikace požadavků pro jednotné testy z matematiky

Specifikace požadavků pro jednotné testy z českého jazyka a literatury

Pouze pro uchazeče o čtyřleté studium:
Požadavky na vědomosti a dovednosti, které budou ověřovány ve školní přijímací zkoušce z anglického jazyka jsou v přiloženém dokumentu.

(30. listopadu 2016 od J. Bendy, doplněno 8. 12.)

Přihláška ke studiu

Formulář přihlášky ve formátu xlsx ke stažení (zadní strana přihlášky je na samostaném listu)

Termín odevzdání přihlášky pro oba typy studia je do 1.3.2017 (pozor změna oproti předchozím letům).

Správně vyplněné přihlášky potvrzené základní školou je třeba odeslat poštou na adresu gymnázia tak, aby dorazily nejpozději 1. 3. 2017, nebo osobně odevzdat v kanceláři školy do středy 1. 3. 2017.

Informace k vyplňování přihlášek pro uchazeče o osmileté studium:

Přijímací řízení na naši školu obsahuje pouze jednotnou přijímací zkoušku z matematiky a českého jazyka, obě zkoušky se konají v jednom dni a termín konání určuje pořadí zápisu zvolených škol ve formuláři přihlášky.

Jestliže naši školu v přihlášce napíšete na 1.místo, koná se zkouška 18.4.2017, jestliže napíšete naše gymnázium jako 2.školu, koná se zkouška 20.4.2017. Kolonka „Termín školní přijímací zkoušky“ se za naši školu nevyplňuje.
Vzor vyplnění – osmileté studium (1.termín)

Informace k vyplňování přihlášek pro uchazeče o čtyřleté studium:


Přijímací řízení na naši školu obsahuje jednotnou přijímací zkoušku z matematiky a českého jazyka a školní přijímací zkoušku z anglického jazyka. Všechny zkoušky se budou konat v jednom dni.

Termín konání jednotné přijímací zkoušky určuje pořadí zápisu zvolených škol ve formuláři přihlášky, termín konání školní přijímací zkoušky je třeba doplnit. Jestliže naši školu v přihlášce napíšete na 1. místo, doplníte do stejného řádku datum 12.4.2017, jestliže napíšete naše gymnázium jako 2. školu, doplníte do řádku termín 19.4.2017.
Vzor vyplnění – čtyřleté studium (1.termín)

(24. listopadu 2016 od J. Bendy)

Den otevřených dveří

Zveme všechny zájemce o studium a jejich rodiče na druhý den otevřených dveří, který se koná
ve středu 11. ledna 2017 od 17 do 19 hodin.

Přípravné kurzy pro zájemce o čtyřleté studium budeme zahajovat v prosinci. Zájemci se mohou
obrátit na vyučující gymnázia prof. Pavlínu Vágenknechtovou.

Přípravné kurzy pro zájemce o osmileté studium nepořádáme.


(16. listopadu 2016 od J. Bendy)

Oznámení o počtu otevíraných tříd

Oznámení ředitele o počtu otevíraných tříd ve školním roce 2017/18 (pdf)

(9. listopadu 2016 od J. Bendy)

Vzorové testy přijímacích zkoušek

Vzhledem k četným dotazům uvádíme odkaz na webové stránky Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT), kde naleznete ilustrační testy i testy z pilotního ověřování organizace přijímacího řízení z let 2015 a 2016.

http://www.cermat.cz/prijimaci-rizeni-sl-2016-1404035005.html

(7. října 2016 od J. Bendy)

Informace o kurzu M + ČJ pro 9. třídy k přijímacím zkouškám
na Gymnáziu Nad Alejí:

 1. Cena pro školní rok 2016/17 je stanovena na 3 000,- Kč.
 2. V ceně kurzu je zahrnuto 12 hodin matematiky, 12 hodin českého jazyka.
 3. Kurzy se budou konat  vždy v pondělí od 15.00 do 17.00 v místnosti 101.Vyučovací hodina trvá 55 minut v každém předmětu, mezi hodinami je krátká přestávka. Některé dny máme vyhrazeny pro pedagogické rady, proto je konání kurzů nepravidelné, žáci budou včas o přerušení kurzu informováni.
 4. Zápis do kurzů je možný na Dni otevřených dveří Gymnázia Nad Alejí 15. listopadu 2016 (místnost 101) nebo elektronickou poštou: na adresu kurzy@naprijimacky.cz zašlete zprávu, která bude obsahovat jméno a adresu studenta a základní školu, kterou navštěvuje. Poté obdržíte potvrzení o přihlášení na vámi uvedenou emailovou adresu. Zaplacení kurzovného je možné na Dni otevřených dveří nebo přímo na první lekci. Po té účastníci obdrží heslo k využití celých stránek www.naprijimacky.cz.
 5. Kurzy začnou od 5. prosince 2016 v budově Gymnázia Nad Alejí (místnost 101) a potrvají do konce března 2017.
 6. Součástí kurzu matematiky je 10 hodin opakování a procvičování látky ZŠ a první a poslední hodinu věnujeme konkrétnímu přijímacímu testu.
 7. Součástí kurzu českého jazyka je 10 hodin opakování a procvičování látky ZŠ s přihlédnutím k různým formám přijímacích testů z češtiny a také první a poslední hodinu věnujeme konkrétnímu přijímacímu testu, aby žáci poznali, co se naučili.
 8. S sebou si přineste psací potřeby a rýsovací potřeby (tužka, pravítko, trojúhelník, kružítko), kalkulačku, tabulky, pracovní papíry nebo sešit.
 9. Prosíme také, abyste nezapomínali na přezůvky!

(27. září 2017 od. P. Vágenknechtové Edrové)

Informace k organizaci přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018

V přijímacím řízení v dubnu 2017 budou dle platné legislativy použity jednotné přijímací testy z matematiky a českého jazyka. Na základě rozhodnutí ředitele gymnázia bude přijímací řízení do čtyřletého studia doplněno vlastním testem z anglického jazyka (školní přijímací zkouška).

 • Informace o přijímacím řízení vycházejí ze stavu legislativy v září 2016.
 • Ve školním roce 2017/2018 budou na našem gymnáziu otevřeny dvě primy osmiletého studia (přihlášku mohou podat pouze žáci pátých tříd základní školy) a jeden první ročník čtyřletého studia s návazností anglického jazyka (přihlášku mohou podat žáci devátých tříd základní školy, odpovídajícího ročníku víceletých gymnázií a také ti, kteří již povinnou školní docházku ukončili).
 • Ve čtyřletém studiu se přijímací zkouška skládá z testu z matematiky, českého jazyka a anglického jazyka. Přijímací zkoušky se budou konat ve dnech 12.4. a 19.4.2017.
 • V osmiletém studiu se přijímací zkouška skládá z testu z matematiky a českého jazyka. Přijímací zkoušky se budou konat ve dnech 18.4. a 20.4.2017.
 • Uzávěrka přihlášek do obou oborů studia je 1. března 2017 (změna oproti předchozím rokům).

(21. září 2016 od J. Bendy)

Učební plány gymnázia

Pro zájemce o studium na našem gymnáziu jsou určeny plány výuky v osmiletém studiu a ve čtyřletém studiu (formát PDF). Další informace naleznete v sekci studijní programy školy.

(24. září 2014 od J. Bendy)