O projektu

←zpět

Úkolem projektu je spojit pomocí výtvarného workshopu „Umění bez hranic“ studenty všech tří výše zmíněných škol.

Před návštěvou Chicaga budou čeští studenti, studenti Walter Payton College Prep. a studenti České školy T. G. Masaryka propojeni přes sociální sítě. Pomocí výtvarných reprodukcí
a fotografií budou společně zpracovávat dílčí úkoly s tématikou Prahy a Čech. Na tyto úkoly naváže celodenní workshop pořádaný Českou školou T. G. Masaryka při návštěvě českých studentů v Chicagu.
Do tohoto workshopu se zapojí i studenti Walter Payton College Prep. Nabyté informace z této akce následně využijí při návštěvě Prahy následující jaro. Bude tak docházet k vzájemnému obohacování všech studentů zapojených do projektu.

Na závěrečný workshop dostanou pozvánku též krajané, kteří udržují české kulturní tradice tím,
že udržují a rozvíjejí komunitu spojenou s českou školou T. G. Masaryka v Chicagu. Studenti americké
střední školy tak získají nový pohled na historii a kořeny svého města.

Cílem projektu je dát studentům i učitelům možnost

 • seznámit se s výukou na americké střední škole,
 • vyměňovat si poznatky o výuce určitých předmětů,
 • spolupracovat na mezinárodní úrovni se svými vrstevníky nebo profesními partnery,
 • používat cizí jazyk v reálných situacích a při řešení konkrétních úkolů v cizím prostředí,
 • učit se kreativitě a logistice,
 • získat samostatnost a sebevědomí při nastalých situacích,
 • poznat zajímavé velkoměsto na jiném kontinentu,
 • hledat a nalézat provázanost a spojitost dvou odlišných kultur,
 • podívat se na historii i současnost hlavního města Prahy a Čech z nového úhlu pohledu
 • propojit se s Českou školou T. G. Masaryka,
 • aktivně se podílet na přípravě výtvarného projektu a následného celodenního workshopu, realizovaného při pobytu v Chicagu,
 • seznámit se s krajanskou komunitou žijící v Chicagu

Komunikačním jazykem projektu je angličtina.

Vyvrcholením projektu bude asi desetidenní návštěva cca. dvaceti českých studentů v Chicagu každoročně na podzim a obdobný pobyt amerických studentů v Praze na jaře. Studenti se budou v partnerských školách účastnit výuky a společně se věnovat dalším aktivitám projektu Czechago, které jim dále umožní spolupracovat se studenty a učiteli České školy T. G. Masaryka, setkat se s krajany žijícími v tomto městě. Nedílnou součástí je též prohlídka města. Svůj volný čas budou trávit s hostitelskou rodinou. Při společných aktivitách budou používat předem připravené materiály. O své dojmy se účastníci výměny podělí s ostatními studenty školy formou „cestovního deníku“ na webu školy, připraví také nástěnku dokumentující pobyt v Chicagu a celý projekt Czechago budou prezentovat rodičům a návštěvníkům školy při třídních schůzkách a Dnech otevřených dveří.