Hygienická opatření v souvislosti s epidemií Covid-19

OBECNĚ
Používání roušek ve všech prostorách školy je povinné.
Ochranné prostředky se nepoužijí při tělesné výchově a při konzumaci jídla a pití.

Žákovi s příznaky onemocnění respiračního charakteru poukazující na možné onemocnění COVID (vyjma alergických onemocnění) není umožněn přístup do budovy.
Pokud se příznaky projeví během výuky, bude umístěn do studovny, kde vyčká na vyzvednutí zákonným zástupcem.
Bezkontaktní teploměr je v ředitelně.
Třídní učitel oznamuje neprodleně vedení školy případy karantény, vedení školy kontaktuje hygienickou stanici.

VRÁTNICE
Do budovy mají cizí osoby včetně zákonných zástupců přístup jen v nejnutnějším případě.
Všechny návštěvy se evidují a mohou vstoupit do budovy teprve poté, co je telefonicky kontaktován navštívený.

VSTUPNÍ PROSTOR
Studenti si po příchodu do školy desinfikují ruce, neprodlévají v prostoru šaten.

UČEBNY
Platí neměnný zasedací pořádek ve všech hodinách, dodržujte co největší možné rozestupy.
V půlených hodinách ve velkých učebnách sedí studenti samostatně.
Odborné učebny se nezamykají, studenti si po vstupu sednou do lavic.
Větrání v maximální možné míře, po hodině se po dobu přestávky co nejvíce větrá.
Dodržují se základní hygienická pravidla v nejvyšší možné míře, vyučující je studentům budou připomínat.
Platí zvýšené požadavky na úklid.

JÍDELNA
Výdej obědů i během 5. hodiny.
Ve frontě v jídelně a při obědě se třídy nemíchají mezi sebou.
Zrušen samoobslužný výdej.

CHODBY
Studenti se neshlukují na chodbách, omezí „mezitřídní“ kontakty.
Platí zvýšené požadavky na úklid.

WC
Všichni studenti jsou povinni dbát hygienických pravidel ve zvýšené míře.
Platí zvýšené požadavky na úklid.

TĚLESNÁ VÝCHOVA
Pokud počasí dovolí, probíhá výuka TV venku. Vyučující zařadí v rámci možností méně kontaktní aktivity. Při výuce ve vnitřních prostorách bude výuka realizována takovým způsobem, aby se minimalizoval přímý kontakt mezi studenty.