Nadační fond

Rodičovská organizace existuje na našem gymnáziu již od roku 1990. Spolu se změnami legislativy v průběhu uplynulých let se měnilo i právní zakotvení této organizace a v současné době má podobu nadačního fondu. Nadační fond příznivců Gymnázia Nad Alejí (dále jen NF) byl zapsán do nadačního rejstříku dne 7. 11. 2001. Úkolem NF je pomáhat rozvoji vzdělávání finanční, hmotnou nebo jinou podporou školy, studentů a učitelů. Správní rada NF je čtyřčlenná, dva členové jsou jmenováni z řad rodičů a dva ze zástupců školy.

NF se řídí platnými zákony, zakládací listinou a přijatým statutem. Výše jmenované listiny a ostatní dokumenty spojené s činností NF jsou k nahlédnutí v budově školy. Základní formou získávání finančních prostředků pro NF jsou dobrovolné příspěvky od příznivců školy a rodičů našich studentů. Doporučená výše příspěvku pro rodiče je 1000,- Kč na studenta a kalendářní rok (tedy 100,- Kč na školní měsíc), ale jakoukoliv částkou pomůžete podpořit aktivity školy a realizovat plánované projekty. Každý dárce obdrží automaticky na začátku kalendářního roku potvrzení o příspěvku pro finanční úřad. Na požádání také rádi vystavíme darovací smlouvu.

Děkujeme Vám za Vaše rozhodnutí NF podpořit.

Číslo účtu Nadačního fondu je 2200995881/2010.

  • Pro obecnou platbu nadačnímu fondu neuvádějte variabilní symbol, ve zprávě pro příjemce uveďte jméno a příjmení dárce (studenta),
  • pro platbu na Stipendium Alej uveďte variabilní symbol 2 a do zprávy pro příjemce uveďte Stipendium Alej a jméno a příjmení dárce (studenta),
  • pro platbu na Stipendium Ukrajina uveďte variabilní symbol 3 a do zprávy pro příjemce uveďte Stipendium Ukrajina a jméno a příjmení dárce (studenta).

Při platbách pomocí QR plateb jsou variabilní symboly nastaveny v kódu, prosíme o uvedení jména a příjmení dárce ve zprávě pro příjemce.

QR platba – Nadační fond

QR platba – „Stipendium Alej“

QR platba – „Stipendium Ukrajina“

Stav transparentního účtu

Rodiče studentů našeho gymnázia vždy podporovali školu v mnoha oblastech. Přehled hlavních projektů financovaných NF v jednotlivých letech je toho výmluvným dokladem, ale NF podporuje každoročně i další dění ve škole: z prostředků NF jsou například oceňováni studenti úspěšní v různých školních, republikových či mezinárodních soutěžích, olympiádách a turnajích, NF podporuje aktivity studentů formou příspěvku na startovné nebo delegátské poplatky, hradí poplatky spojené s ubytováním lektorů anglického jazyka, přispívá na provoz internetu, na papírové ručníky, na pořádání lyžařských kurzů, hradí pronájem Tereziánského sálu Břevnovského kláštera při slavnostních událostech v životě školy, je hlavním garantem pořádáni maturitního plesu.

Od roku 2005 je dlouhodobým projektem NF i pomoc sociálně znevýhodněným studentům gymnázia. Projekt nese název Stipendium Alej a jeho náplní je poskytovat příspěvky sociálně potřebným studentům na akce pořádané školou a zařazené do učebního plánu (např. jazykové, lyžařské nebo sportovní kurzy).

Od roku 2022 přispívá NF formou Stipendia na podporu studentům gymnázia – uprchlíků Ukrajiny (dále jen „Stipendium Ukrajina“). Stipendium se přiznává studentům gymnázia – cizincům, kterým byla v ČR poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace.

Prostředky na vyplácení stipendií pocházejí výhradně z darů věnovaných NF pouze na tento účel.

Stipendium uděluje správní rada NF podle stipendijního řádu na základě žádosti.

Vyplněný formulář žádosti – sociální stipendium doplněný přílohou (doklad o přiznání sociálních dávek), případně formulář žádosti o Stipendium Ukrajina můžete zaslat na adresu nadačního fondu nebo odevzdat v kanceláři školy.

Od roku 2008 mohou studenti Gymnázia Nad Alejí žádat o minigranty NF.  Jedná se o formu podpory drobných projektů různého typu, např. výtvarná úprava třídy, realizace divadelního představení, vydávání třídního časopisu, uspořádání výstavy nebo koncertu, uspořádání sportovní akce, atd. Žádosti o minigrant NF mohou studenti předkládat k posouzení správní radě 2x ročně vždy na začátku nového pololetí. Členové správní rady žádosti posoudí na svém nejbližším zasedání. K žádosti je možné přiložit také např. plánek místa konání, návrh výtvarného řešení, pozvánky, kostýmu, plakátu nebo diplomu, atd. Žádost podepisuje také dospělý garant projektu z řad učitelů nebo rodičů. Detaily najdete v následujících dokumentech:

Pokyny a podmínky pro podání žádosti o minigrant
Průvodce formulářem

Formulář žádosti o minigrant

Po dokončení grantu předkládá žadatel vyúčtování. Formulář najdete zde. Dovolte, abychom Vás všechny, kteří chcete škole pomáhat, vyzvali k jednání a aktivnímu způsobu spolupráce. Prvním krokem může být zaslání Vašeho námětu, dotazu, rady či připomínky na e-mailovou adresu předsedkyně správní rady.

Základní informace

Název NF: Nadační fond příznivců Gymnázia Nad Alejí
Adresa NF: Nad Alejí 1952, 162 00 Praha 6
IČ: 26483700

Správní rada NF

Předsedkyně správní rady:
MUDr. Iva Dudová

Členové správní rady:
PhDr. Klára Braunová, klara.braunova@alej.cz
Mgr. Zuzana Machátová, zuzana.machatova@alej.cz
Iva Ondráčková

Výroční zprávy nadačního fondu

 2021  2020  2019  2018  2017  2016
 2015  2014  2013  2012  2011  2010
 2009  2008  2007  2006  2005  2004

Aktuality nadačního fondu


Vyhlášení minigrantového řízení – podzim 2022

Vyhlášení minigrantového řízení – podzim 2022


Schválené minigranty – jaro 2022

Schválené minigranty – jaro 2022


Vyhlášení minigrantového řízení – jaro 2022

Vyhlášení minigrantového řízení – jaro 2022


Schválené minigranty podzim 2021

Schválené minigranty – podzim 2021


Vyhlášení minigrantového řízení – podzim 2021

Vyhlášení minigrantového řízení – podzim 2021


Schválené minigranty podzim 2019

Schválené minigranty – podzim 2019


Schválené minigranty jaro 2019

Schvalene_minigranty_jaro_2019.pdf


Vyhlášení minigrantového řízení – jaro 2019

Vyhlaseni_minigrantoveho_rizeni_jaro_2019_.pdf


Vyhlášení minigrantového řízení – podzim 2018

Schválené minigranty – podzim 2018

Vyhlaseni_minigrantoveho_rizeni_podzim_2018.pdf


Jednání správní rady NF 12. 6. 2018

SPRÁVNÍ RADA V NOVÉM SLOŽENÍ

Na posledním jednání správní rady v letošním školním roce se s působením v nadačním fondu rozloučily paní Michaela Krešlová a Linda Jandová. Na návrh pana ředitele byli zvoleni noví členové správní rady: MUDr. Iva Dudová (předsedkyně SR) a pan Petr Novák.  Přejeme jim hodně energie a dobrých nápadů a všem studentům i rodičům krásné prázdniny!

Zápis z jednání


Výsledky minigrantového řízení – jaro 2018

Minigranty_jaro_2018_souhrn.pdf

Prezentace minigrantů

Prezentace a obhajoby studentských minigrantů se uskuteční v pondělí 9. dubna 2018 od 15:00 ve studovně.


Minigranty – jaro 2018

Termín odevzdání žádostí pro jaro 2018 byl stanoven na pondělí 26. března. Podmínky podání žádosti a formulář najdete v úvodu této záložky. Správní rada projedná žádosti v následujícím týdnu po osobním setkání s žadateli (termín bude upřesněn) a výsledky jednání budou zveřejněny do 10 dnů zde na školním webu.

Upozorňujeme, že žádost musí být vyplněna na počítači (ne ručně!!!) a do termínu uzávěrky odeslána včetně příloh na e-mailovou adresu: nadacni.fond@alej.cz. Do předmětu mailu je třeba napsat Název projektu – žádost.

Do daného termínu je třeba žádost včetně příloh odevzdat také v tištěné podobě s podpisem žadatele a garanta v kanceláři školy nebo zástupkyni ředitele paní profesorce Zuzaně Machátové.


Poděkování

Nadační fond příznivců Gymnázia Nad Alejí děkuje všem dárcům, kteří v loňském roce přispěli celkovou částkou 471.500,-Kč

a umožnili tak realizovat škole studijní i volnočasové aktivity studentů a modernizaci vybavení školy.

V prosinci byla definitivně ukončena instalace audiovizuální techniky do učeben 107, 206 a 306 v celkové hodnotě 539.253,- Kč.


Výsledky minigrantového řízení – podzim 2017

Na zasedání správní rady dne 13.11.2017 byly projednány čtyři žádosti o minigranty na podporu aktivit studentů GNA. Výsledky naleznete v příloze.

Minigranty_podzim_2017_souhrn.pdf


Jednání správní rady NF 13. 11. 2017

Zápis z jednání


Prima slavnost

Nadační fond uspořádal v pondělí 25.9. 2017 ve spolupráci se studenty oktávy A a členy profesorského sboru Prima slavnost pro nováčky. Do Aleje vědění vstoupilo se symbolickým prvním zvoněním 30 studentů primy A (třídní prof. Renata Langrová), 31 studentů primy B (třídní prof. Vladislava Hrdličková) a 29 studentů 1.A (třídní prof. Zuzana Junková).O občerstvení se už tradičně postarali rodiče loňských nováčků, letošních studentů sekund a 2.A. Díky za všechny sladké i slané domácí laskominy a také příspěvky v celkové výši 5.834,-Kč, které nadační fond věnuje maturantům na přípravu maturitního plesu. Kruh se uzavírá…

Linda Jandová


Minigranty NF – podzim 2017

Termín odevzdání žádostí pro podzim 2017 byl stanoven na pátek 10. listopadu 2017. Podmínky podání žádosti a formulář najdete v úvodním textu stránky NF. Žádosti bude správní rada projednávat v pondělí 13.11.2017 v 16:00 a výsledky jednání budou zveřejněny v týdnu následujícím zde na školním webu. Žadatelé budou své projekty krátce prezentovat také osobně na jednání správní rady NF v pondělí 13.11.2017.

Upozorňujeme, že žádost musí být vyplněna na počítači (ne ručně!!!) a do termínu uzávěrky odeslána včetně příloh na e-mailovou adresu: nadacni.fond@alej.cz. Do předmětu mailu je třeba napsat Název projektu – žádost.

Do daného termínu je třeba žádost včetně příloh odevzdat také v tištěné podobě s podpisem žadatele a garanta v kanceláři školy nebo prof. Machátové.

Správní rada NF GNA


Jednání správní rady v roce 2017

11.4.2017 se konalo jednání správní rady za účelem schválení výroční zprávy 2016, její ekonomické přílohy, rozpočtu 2017 a projednání jarních žádostí minigrantivého řízení. Podrobnosti najdete v přílohách, výsledky minigrantového řízení v samostatném příspěvku.

28.6 2017 projednala správní rada NF GNA změny ve statutárním orgánu. Ing.arch.Zuzana Stiborková oznámila svou rezignaci na členství ve správní radě z důvodu ukončení pracovního poměru na gymnáziu. Zástupce zřizovatele a ředitel gymnázia p. Jiří Benda navrhl jako novou členku správní rady prof. Zuzanu Machátovou. Správní rada jeho návrh jednomyslně schválila.
Paní profesorka Stiborková se práci pro nadační fond obětavě a spolehlivě věnovala téměř dvanáct let, 10 let z pozice předsedkyně správní rady. Jménem kolegů, studentů i rodičů děkujeme za její pečlivou práci a obrovský zápal a přejeme mnoho zdraví a štěstí v osobním životě.

Zápis z jednání SR   Rozpočet   Hospodaření NF za rok 2016