Školská rada

Školská rada je orgán školy, který umožňuje zákonným zástupcům nezletilých studentů, zletilým studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Ve své činnosti se školská rada řídí § 167 a § 168 školského zákona (zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání).

Školská rada

  • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování
  • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
  • schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny
  • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání studentů
  • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
  • projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření
  • projednává inspekční zprávy České školní inspekce
  • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy

Zasedání školské rady

Školská rada se schází ke svým zasedáním nejméně dvakrát ročně, při svých zasedáních se řídí jednacím řádem. Se svými podněty a návrhy se obracejte na některého ze svých zástupců ve školské radě.

Členové školské rady

Předseda školské rady: Ing. Tomáš Jeníček

Zástupci zletilých studentů a rodičů: Ing. Tomáš Jeníček, Mgr. Ivo Škrdlant
Zástupci pedagogických pracovníků školy: Mgr. Lada Boháčová, Mgr. Jiří Hruška
Zástupci zřizovatele: Ing. René Pekárek, CSc., PhDr. Karel Höfer


Kontakt

 e-mail: skolska.rada@alej.cz


Zasedání školské rady 23. 10. 2018

Zápis z jednání