Školská rada

Školská rada je orgán školy, který umožňuje zákonným zástupcům nezletilých studentů, zletilým studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.
Ve své činnosti se školská rada řídí § 167 a § 168 školského zákona (zákona č.561/2004 Sb.
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání).

Školská rada

 • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování
 • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
 • schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny
 • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání studentů
 • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
 • projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření
  a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření
 • projednává inspekční zprávy České školní inspekce
 • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu
  ve školství a dalším orgánům státní správy

Zasedání školské rady

Školská rada se schází ke svým zasedáním nejméně dvakrát ročně, při svých zasedáních se řídí
jednacím řádem. Se svými podněty a návrhy se obracejte na některého ze svých zástupců ve školské radě.

Členové školské rady

Předseda školské rady: Ing. Tomáš Jeníček

Zástupci zletilých studentů a rodičů: Ing. Tomáš Jeníček, Mgr. Ivo Škrdlant
Zástupci pedagogických pracovníků školy: Mgr. Lada Boháčová, Mgr. Jiří Hruška
Zástupci zřizovatele: Ing. René Pekárek, CSc., PhDr. Karel Höfer

Aktuality školské rady

Zasedání školské rady 23. 10. 2018

Zápis z jednání


Volba členů školské rady duben 2018

Informace jsou v přiložených protokolech (volby zástupců z řad rodičů a zletilých rodičů + volby zástupců pedagogického sboru).

Volby do školské rady

přidáno: 2. 3. 2018

Školská rada při Gymnáziu Nad Alejí oznamuje, že dne 4. 4. 2018 (během třídních schůzek) proběhnou volby nové školské rady, konkrétně dvou zástupců z řad rodičů a zletilých studentů. Kandidáti jsou dva a jejich prezentace najdete v přílohách.

Zasedání školské rady 23. 10. 2017

přidáno: 25. 10. 2017

Zápis z jednání je v příloze této zprávy.

Zasedání školské rady 24. 10. 2016

přidáno: 31. 10. 2016

Dne 24. 10. 2016 se konalo zasedání školské rady Gymnázia Nad Alejí. Zápis ze zasedání je v příloze.

Zasedání školské rady 14. 10. 2015

přidáno: 22. 10. 2015

Dne 14. 10. 2015 se konalo zasedání školské rady Gymnázia Nad Alejí. Zápis ze zasedání je v příloze.

Výsledky voleb do školské rady

přidáno: 17. 4. 2015

Za pedagogické pracovníky byli dne 8.4.2015 do školské rady zvoleni Mgr. Lada Boháčová a Mgr. Jiří Hruška. Výsledný protokol s detailními výsledky najdete v příloze.

Dne 15.4.2015 se konaly volby do školské rady, ve kterých byli za zákonné zástupce nezletilých studentů a zletilé studenty zvoleni ing. Jana Rottová a Mgr. Karolína Čermáková. Výsledný protokol s detailními výsledky najdete v příloze.

 

Volby do školské rady

přidáno: 28. 2. 2015

Dne 8. 4. 2015 se v budově školy Gymnázia, Praha 6, Nad Alejí 1952 budou konat volby členů školské rady za pedagogické pracovníky školy a dne 15.4.2015 volby členů školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky a studenty. Podrobnosti a seznam kandidátů naleznete v přiloženém souboru.

Zasedání školské rady 21. 10. 2014

přidáno: 22. 10. 2014

Dne 21. 10. 2014 se konalo zasedání školské rady Gymnázia Nad Alejí. Zápis ze zasedání je v příloze.

Zasedání školské rady 14. 10. 2013

přidáno: 21. 10. 2013

Dne 14.10.2013 se konalo zasedání školské rady našeho gymnázia. Zápis ze zasedání je v příloze.

Zasedání školské rady 16. 4. 2013

přidáno: 10. 9. 2013

Zápis ze zasedání školské rady je v příloze.