Úvod

Výukové materiály


Přijímací zkoušky – podmínky pro vstup uchazečů do budovy školy:

Vážení rodiče a uchazeči,
při přijímacích zkouškách na naše gymnázium budou platit zvláštní hygienická pravidla. Při vstupu do budovy je třeba odevzdat prohlášení o bezinfekčnosti.

Znovu zdůrazňujeme, že bez podepsaného prohlášení nebude uchazeč vpuštěn do budovy.

Vyjádření MŠMT:
V případě, že uchazeč nepředloží v souladu s mimořádným opatřením ministerstva zdravotnictví podepsané čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění před prvním vstupem do budovy a neexistuje žádná možnost, jak by toto prohlášení mohl před zahájením přijímacího řízení dodat, nemůže být do budovy na vykonání přijímacího řízení vpuštěn. Pokud po té dodá do tří dnů písemnou omluvu řediteli školy, může být zařazen na náhradní termín přijímacího řízení.

Přejeme všem uchazečům pevné zdraví a úspěšné zvládnutí přijímacích zkoušek.


Organizace výuky na konci šk. roku 2019/20:

Vážení rodiče,
v médiích proběhly informace o znovuzavedení výuky na SŠ. Dovolte mi, abych je uvedl na pravou míru. Cituji ze sdělení MŠMT:

„Nepůjde o fungování v obdobném režimu, jako je tomu u 1. stupňů základních škol, ale spíše o možnost konání konzultací či třídnických hodin. Pokud nebude v personálních a prostorových podmínkách školy toto zajistit, není povinností školy tyto aktivity realizovat. Účast žáků bude dobrovolná.“

V období od 1. 6. do 16. 6. budou na naší škole probíhat přijímací zkoušky a zkoušky maturitní. Vzhledem k nutnosti jejich personálního a prostorového zajištění s ohledem na rozsáhlá hygienická opatření nebude možné zajistit fungování provozu školy.

V době od 17. 6. do konce školního roku plánujeme realizovat občasná vzájemných setkání studentů s třídními či dalšími profesory formou vycházek do přírody či menších exkurzí po městě. Tyto nebudou samozřejmě povinné a budou v kompetenci třídních učitelů.

Jiří Benda, ředitel školy

Po dobu uzavření školy nabízí pomoc studentům školní psycholožka Ivana Kubešová.
V případě potřeby ji kontaktujte na e-mailové adrese

 


Výuka

Gymnázium, Praha 6, Nad Alejí 1952 je všeobecně zaměřená škola, která připravuje studenty především k vysokoškolskému studiu (úspěšnost absolventů při přijímacím řízení na vysoké školy je stabilně vysoká). Gymnázium nabízí rozšířený program v anglickém jazyce s možností vykonat v průběhu studia mezinárodně platné cambridgeské zkoušky různého stupně (FCE, CAE).

Vysoká úroveň vzdělání, kterou naše gymnázium poskytuje, je dána kvalitním pedagogickým zázemím. Ve všech předmětových komisích dbají vyučující na zvyšování odbornosti a doplňování nových informací ve svém oboru. Zkušení učitelé spolupracují s různými profesními organizacemi a nakladatelstvími, mnozí působí jako fakultní učitelé. Ve škole vyučují američtí lektoři, externě spolupracují i rodilí mluvčí ostatních cizích jazyků a učitelé některých odborných předmětů. Kvalitní pedagogický sbor dává absolventům pevné základy pro další studium i pro praktický život.

Škola vzdělává studenty ve čtyřletém (od vzniku školy v roce 1984) a osmiletém cyklu (od roku 1994).

Od školního roku 2007/08 se studenti gymnázia učí podle našeho školního vzdělávacího programu „Alejí ke vzdělání“. Základem všech učebních programů je skloubení náročného středoškolského učebního plánu s moderními metodami a přístupy rozvíjejícími samostatné tvůrčí myšlení při individuálním i týmovém řešení problémů.

Další informace

Zřizovatelem gymnázia je Magistrát hl. města Prahy.
IČ školy: 49625446
IZO školy: 049625446
REDIZO: 600005771

Informace zveřejňované dle §5 zák. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a vyhl. č. 442/2006 Sb.

Informační memorandum školy


Výroční zprávy gymnázia (formát PDF):

2017/2018
2016/2017 2015/2016 2014/2015
2013/2014 2012/2013 2011/2012
2010/2011 2009/2010 2008/2009
2007/2008 2006/2007 2005/2006

Informace o studentských průkazech – kartách ISIC (odkaz do sekce, kde je uveden podrobný popis objednávání a prodlužování platnosti karet)


Budova školy

Gymnázium Nad Alejí se nachází v klidném a čistém prostředí sídliště Petřiny, nedaleko obory Hvězda. Komplex školy tvoří hlavní budova, sportovní blok, administrativní část, školní jídelna a ubytovna pro zahraniční lektory. Součástí areálu je venkovní sportoviště, v roce 2006 byla dokončena jeho celková rekonstrukce.

Výtah

Za zapůjčení klíče od výtahu škola od studentů účtuje vratnou zálohu ve výši 300 Kč. Klíče půjčujeme pouze studentům v rekonvalescenci po úrazech, dlouhodobě zapůjčujeme studentům s fyzickým hendikepem.

Dopravní dostupnost prostřednictvím MHD

metro trasa A – stanice Petřiny
tramvaje 1 a 2 – zastávka Petřiny
autobusy 108, 164, 168, 191 – zastávka Petřiny

Vybavení školy

 • odborné učebny a laboratoře biologie, chemie a fyziky
 • učebna PG vybavená výpočetní technikou a promítáním
 • odborné učebny dějepisu, společenských věd a zeměpisu
 • 4 odborné učebny jsou vybaveny promítací technikou
 • 8 učeben je vybaveno velkoplošnými plazmovými panely
 • 8 učeben má instalované interaktivní tabule
 • malý divadelní sál s promítáním a ozvučením „5.1“
 • výtvarný ateliér a grafická dílna
 • multifunkční hřiště s běžeckou dráhou
 • 2 tělocvičny a posilovna s boulderingovou horolezeckou stěnou
 • česká a anglická knihovna
 • studovna a studentský klub
 • WiFi připojení k internetu
 • restaurace s možností občerstvení od 7 do 14.30 h.
 • ohrada na umístění jízdních kol
 • zkušebna školních kapel

Profesorský sbor

Dobrá úroveň vzdělání, kterou škola poskytuje, je dána kvalitním pedagogickým zázemím. Ve všech předmětových komisích dbají vyučující na zvyšování odbornosti a doplňování nových informací ve svém oboru. Zkušení učitelé spolupracují s různými profesními organizacemi a nakladatelstvími, mnozí učitelé působí jako fakultní učitelé.

Ve škole vyučuje několik amerických lektorů, externě spolupracují rodilí mluvčí německého, španělského a francouzského jazyka a učitelé některých odborných předmětů (ekonomie, programování aj.).

Akce a projekty organizované školou

 • zahraniční studijní a poznávací pobyty (Velká Británie, Holandsko, Německo)
 • týdenní seznamovací pobyty pro studenty primy a 1. ročníku
 • týdenní kurz anglického jazyka pro studenty sekundy, zážitkové kurzy pro studenty kvart
 • sportovní a lyžařské kurzy
  sportovní turnaje
 • vodácké výlety na školních lodích
 • archeologický výzkum pro studenty a pedagogy v době hlavních prázdnin,
  fotografické, recitační a literární soutěže
 • divadelní představení studentů v češtině, angličtině a španělštině
 • pravidelné vystoupení školního pěveckého sboru
  vydávání školního časopisu
 • projekt „Miminko nanečisto“ (celoroční kurz rodinné a sexuální výchovy pro studenty prim)
 • projekt protidrogové prevence Peer program

Zapojení školy do soutěží, akcí a projektů

 • Debatní liga v anglickém jazyce (významné úspěchy v národním i mezinárodním měřítku)
 • Evropský parlament mládeže
 • olympiády a soutěže ve všech předmětech
 • sportovní turnaje a přebory
 • Klub mladých diváků

Iniciativy studentů v humanitárních akcích

 • Český den proti rakovině – Květinový den
 • Bílá pastelka
 • peněžní sbírka na vánoční dárky pro děti z dětských domovů
 • další humanitární sbírky