Přijímací zkoušky

Ve dnech 8.4. a 9.4. proběhly školní zkoušky z anglického jazyka pro uchazeče o čtyřleté studium a od 12.4. do 30.4. proběhly řádné i náhradní termíny jednotných přijímacích zkoušek na oba typy studia.

V současné době probíhá vyhodnocování testů v Cermatu, následně se bude vyhodnocovat pořadí uchazečů. Dne 9.5.2024 ve 23:59 bude ukončeno shromažďování podkladů pro vydání rozhodnutí. Uchazeči a jejich zákonní zástupci mají poté možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí před jeho vydáním. Mohou tak učinit do od 10.5.2024 do 14.5.2024, následující den bude vydáno rozhodnutí. Pokud bude uchazeč nebo jeho zákonný zástupce chtít do spisu nahlédnout, tak je to možné v kanceláři hospodáře školy v budově gymnázia v úředních hodinách, tj. ve všedních dnech od 8:00 – 15:30. Termín případné návštěvy si je nutné předem domluvit na telefonním čísle 235010189. Seznámení se s podklady pro vydání rozhodnutí a vyjádření se k nim je právem uchazeče, nikoliv jeho povinností.

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny ve středu 15.5.2024 v systému Dipsy a pod registračním číslem uchazeče na vývěsce školy a na www.alej.cz. Individuální informace jakoukoliv formou nebudou podávány a písemné vyhotovení rozhodnutí se nezasílá.


Pozvánky k přijímacím zkouškám uchazečům o čtyřleté studium byly odeslány 21.3.2024 prostřednictvím systému Dipsy uchazečům, kteří podali elektronickou přihlášku. Ostatní uchazeči obdrží pozvánky poštou na doručenku – obálky byly odeslány také 21.3.2024.

Pozvánky k přijímacím zkouškám uchazečům o osmileté studium byly rozeslány prostřednictvím systému Dipsy v sobotu 23.3.2024.


Přípravné kurzy pro zájemce o osmileté studium neorganizujeme.

Přejít nahoru