Světová škola

Studenti Gymnázia Nad Alejí jsou již třetím rokem zapojeni do projektu vyhlášeného o.p.s. Člověk v tísni a v červnu 2016 získali certifikát, na jehož základě je naše gymnázium oprávněno používat titul „Světová škola“.

Letos převzala štafetu třída 1.A. V rámci projektu bylo naším cílem podpořit sounáležitost mezi generacemi a alespoň malým dílem přispět k obohacení kvality života seniorů i dospívajících. Kromě jiných aktivit jsme uspořádali 24. 4. 2018 v Domově sv. Karla Boromejského akci s názvem SETKÁNÍ GENERACÍ.

2016/17: Gymnázium Nad Alejí obhajovalo titul „Světová škola“.

Projekt „Světová škola“, určený všem typům škol a zaměřený na aktivní řešení problémů s globálním přesahem, je pravidelně vyhlašován o.p.s. Člověk v tísni ve spolupráci s ARPOK, o. p. s. a Multikulturním centrem Praha. Světové škole byla udělena Záštita Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Záštita Ministerstva zahraničních věcí ČR.

V loňském školním roce se studentky a studenti kvinty B do tohoto projektu přihlásili a v červnu 2016 získali certifikát, na jehož základě je naše gymnázium oprávněno používat titul „Světová škola“. Pro svou účast v projektu si zvolili téma Rodina je základ – s cílem pomáhat tam, kde rodina nefunguje nebo nemůže plnit všechny své funkce, a to jak v rámci Prahy 6 i celé ČR, tak směrem do zahraničí.

Ve druhém roce zapojení do projektu Světová škola jsme se rozhodli zůstat u stejného tématu
Členové Dramatického kroužku pod vedením prof. Minárikové během školního roku nacvičovali Shakespearovo drama Hamlet s cílem uspořádat na jaře 2017 benefiční představení a z výtěžku dobrovolného vstupného finančně podpořit organizaci Dům tří přání, jejímž posláním je pomoc dětem a jejich rodinám v krizové situaci.

Samotnému představení předcházel workshop pro kvintu B s pracovníky Domu tří přání (29.3.2017). Příběhy dětských osudů zaujaly studenty natolik, že se sami iniciativně rozhodli uspořádat navíc sbírku ve škole. Významnou motivací pro ně bylo i to, že se mohli aktivně zapojit do diskuse, na jaký účel budou vybrané peníze věnovány. Nakonec bylo domluveno, že peníze budou využity pro potřeby letního tábora pro děti z Domu tří přání.

Z dobrovolného vstupného při benefičním představení dne 25. dubna 2017 bylo vybráno 3.015 Kč a při následné sbírce ve škole dne 3. května 2017 3.285 Kč, celkem tedy 6.300 Kč.

Tuto hlavní akci v rámci projektu Světová škola ve školním roce 2016/17 doprovázely ještě další akce, a to zejména:

Humanitární sbírka Skutečný dárek (Člověk v tísni)

Po loňském zájmu o darovací certifikáty se studentky a studenti kvinty B rozhodli tuto sbírku uspořádat i letos. Výběr dárků zvolili tak, aby byly zaměřeny na pomoc sociálně slabým rodinám v rozvojových zemích a na pomoc dětem, které v těchto rodinách vyrůstají. Sbírka proběhla na naší škole v období 13.3.-3.4.2017 a byla velmi úspěšná. Celkem bylo vybráno 17 800 Kč, za něž bylo zakoupeno 51 certifikátů (tj. o 6 700 Kč a o 27 certifikátů více než vloni).

Putovní výstava Ukradené dětství – dětská práce očima čtyř českých fotografek

Panely putovní výstavy byly umístěny na chodbě našeho gymnázia v období 19.4.-5.5.2017 a vzbudily poměrně velký zájem jak studentů a pedagogů, tak ostatních návštěvníků školy.

Ostatní aktivity

Během celého školního roku jsme pokračovali v dárcovské a dobrovolnické činnosti v rámci školního projektu Paleta, v realizaci volitelného předmětu Dobrovolnictví i v realizaci projektu Miminko nanečisto – všechny tyto činnosti jsou pevnou součástí našeho školního programu.
Dále jsme pokračovali v aktivitách zaměřených na rodinu, které se v loňském školním roce osvědčily, a rozšířili jsme je do dalších tříd – jedná se zejména o aktivity, které vedou studenty k zájmu o rodinné příběhy z minulosti, přispívají k lepší komunikaci s jednotlivými členy rodiny, ke snaze více doma pomáhat a z vlastní iniciativy spoluvytvářet příjemnou rodinnou atmosféru (např. aktivity Babi a dědo, vyprávějte, I malý čin je víc než pouhé řeči aj.).
Ve školním roce 2017/2018 budeme v zapojení do projektu Světová škola pokračovat, avšak plánujeme změnu – a to jak ve složení realizačního týmu, tak zřejmě i v obsahovém zaměření projektu.

Obrazová příloha

PhDr. Barbara Jirsová


Poděkování z Domu tří přání:

Dobrý den,

ještě jednou a velice ráda moc děkuji jménem Domu tří přání a našich dětí, že jste podpořili Letní tábor 2017 s terapeutickým zaměřením, v jehož průběhu se řeší problémy ohrožených dětí.

Děti se učí fungovat ve skupině vrstevníků, správné komunikaci, zdravým vztahům mezi sebou a v okolí. Probíhá resocializace, posílení sebehodnocení a další potřebné dovednosti.

Účast byla opravdu hojná, vyšší než minulý rok. Na táboře bylo celkem 16 dětí. Zájem byl ještě vyšší!

Celý pobyt se velice povedl. Táborníci měli krásné počasí, bydleli v chatkové osadě v údolí, kde měli k dispozici bazén. V okolí byly lesy a Orlická přehrada.
Kolegové si velice chválí průběh tábora, děti byly hodné, nebyla žádná krizová situace. Domnívám se, že to bylo způsobeno z velké části i tím, že se postarali o velice zajímavý a bohatý program.

Tématem byl Stroj času. Vymysleli aktivity spojené s pravěkem a stavbou obydlí v lese, středověkem a rytíři, Egyptem a hieroglyfy, v Římě v čase olympijských her.

Mgr. Martina Žigmundová

Dům tří přání, z.ú.
http://www.dumtriprani.cz/


2015/16: Gymnázium Nad Alejí získalo titul „Světová škola“

Projekt „Světová škola“, určený všem typům škol a zaměřený na aktivní řešení problémů s globálním přesahem, byl ve školním roce 2015/2016 vyhlášen již pošesté o.p.s. Člověk v tísni ve spolupráci s ARPOK, o. p. s. a Multikulturním centrem Praha. Světové škole byla udělena Záštita Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Záštita Ministerstva zahraničních věcí ČR.

Studentky a studenti kvarty B se rozhodli na tuto výzvu reagovat, zapojit se do projektu a získat pro naše gymnázium titul „Světová škola“. Pro svou účast v projektu si zvolili téma rodiny.

Výstupem jejich celoročního úsilí byla výstava Rodina je základ, která proběhla ve dnech 8. 4. – 16. 5. 2016 v Galerii Chodník ve Skleněném paláci. Záštitu nad výstavou převzala Městská část Praha 6.

Na jednotlivých výstavních panelech byly prezentovány veškeré aktivity realizované v rámci tohoto projektu i další aktivity, které ve škole probíhají již dlouhodobě a souvisejí s tématem projektu.

Panely byly obsahově rozděleny do tří částí. První část byla prezentací základní aktivity, kdy studenti zjišťovali prostřednictvím ankety názory na funkčnost a nefunkčnost rodiny, na příčiny a důsledky nefunkčnosti a na možné způsoby pomoci tam, kde rodina nefunguje nebo nemůže plnit všechny své funkce. Ve druhé části byly prezentovány aktivity zaměřené na rodinu, do nichž se zapojili i studenti jiných tříd, a třetí část výstavy představila různé způsoby pomoci formou dobrovolnictví a dárcovství.

Účelem výstavy bylo přispět alespoň malým dílem k větší informovanosti občanů o problémech kolem nás, motivovat je k větší osobní odpovědnosti a vlastními příklady inspirovat k pomoci tam, kde je potřeba.

Slavnostní udělování titulu „Světová škola“ proběhlo 14. června 2016 v Americkém centru v Praze 1. Zástupci oceněných školních týmů obdrželi certifikát z rukou paní Dity Kubíkové z Ministerstva zahraničních věcí, pana Jaroslava Fidrmuce z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a pana Ondřeje Andryse z České školní inspekce.

Letos se do finále projektu „Světová škola“ probojovalo sedm školních týmů z třinácti přihlášených. V České republice se tímto prestižním certifikátem může v současné době pochlubit celkem 63 škol a Gymnázium Nad Alejí patří mezi ně.

Všech sedm letošních finalistů a dnes už i držitelů certifikátů splnilo ve svých projektech hlavní zásady „Světové školy“: Uč se – zjišťuj – jednej.

Podle slov pana Anthonyho Jonese, ředitele Amerického centra, učinili žáci svým zapojením do projektu první významný krok k tomu, aby se stali světovými občany. Tedy občany, kteří znají a chápou globální problémy i jejich lokální souvislosti a nebojí se sami aktivně ve svém okolí působit.

Certifikát


Tento školní rok se naše třída kvarta B zúčastní projektu Světová škola, jehož účelem je zapojit studenty do aktivního řešení problémů s globálním přesahem.

Certifikátu světové školy dosáhneme splněním těchto indikátorů:

  • Témata globálního rozvojového vzdělání jsou součástí života školy.
  • Škola veřejně prezentuje svoji činnost v oblasti globálního rozvojového vzdělávání.
  • Škola sleduje problémy v místě školy, které mají globální dopad.
  • Škola navrhuje způsoby řešení vybraných místních problémů s globálním přesahem.
  • Škola pořádá místní akce, které přinášejí pozitivní změny.

Do projektu jsme se zapojili, protože nám není lhostejné, co se děje ve světě. Tato soutěž je příležitostí, jak se aktivně zapojit do dění kolem nás. I když jsme jen malí lidé ve velkém světě, rádi bychom alespoň projevili snahu o zlepšení naší země.

“Myslím, že je důležité vést mladé lidi k uvědomování si souvislostí a k občanské aktivitě. Vždyť také tvoří společnost, ve které žijeme.”
Simona Babčáková,
herečka a patronka projektu Světová škola

Fotografie z přípravy projektu můžete zhlédnout zde: http://gna-svet.webnode.cz/
Podívejte se i na náš Facebook

Náš slogan:
Jsme studenti geniální
co rádi výzvy nenormální
Globální problémy řešíme
na titul už se těšíme!

Přejít nahoru