Maturita

Maturitní zkouška pro školní rok 2022/23

Struktura maturitní zkoušky od školním roku 2022/2023

Společná část MZ

Společná část MZ se skládá ze dvou povinných zkoušek, které se konají formou didaktického testu:

  1. český jazyk a literatura
  2. cizí jazyk, který je ve škole vyučován, nebo matematika

Žák může dále konat až 2 nepovinné zkoušky společné části, a to z předmětů, z nichž nekonal povinnou zkoušku, případně z předmětu matematika rozšiřující.

Profilová část MZ

Profilová část MZ se skládá ze čtyř až pěti povinných zkoušek:

  1. český jazyk a literatura – písemná práce a ústní zkouška
  2. cizí jazyk (Aj, Nj, Fj, Šj) – písemná práce a ústní zkouška – pouze v případě, že si žák tento cizí jazyk zvolil ve společné části,
  3. další 3 povinné zkoušky z předmětů podle nabídky ředitele školy.

Žák může dále konat až 2 nepovinné zkoušky profilové části, a to z předmětů, z nichž nekonal povinnou zkoušku.

Podoba zkoušek profilové části a způsob hodnocení

Volba zkoušejících 


Český jazyk a literatura

Školní seznam četby a podmínky volby literárních děl
Struktura ústní zkoušky a podmínky volby literárních děl

Pozn.: Podle vyhlášky 177/2009 Sb. v platném znění, par. 14b, odst. 2, žák odevzdá vlastní seznam literárních děl řediteli školy nejpozději do 31. března pro jarní zkušební období maturitní zkoušky.
Neodevzdá-li žák do stanoveného data vlastní seznam literárních děl, losuje si u ústní zkoušky společné části z pracovních listů ke všem dílům obsaženým ve školním seznamu literárních děl (par. 14b, odst. 4).

Soubor pro volbu literárních děl (xlsx) – verze 2022/23 – slouží k závazné volbě literárních děl k ústní části MZ z českého jazyka.

Příprava k ústní zkoušce trvá 15 minut, samotná zkouška rovněž 15 minut.


Cizí jazyk

Podoba písemné práce z cizích jazyků a vzorová zadání

Témata pro ústní zkoušku z Aj
Témata pro ústní zkoušku z Nj
Témata pro ústní zkoušku z Fj
Témata pro ústní zkoušku z Šj

Příprava k ústní zkoušce z cizího jazyka trvá 15 minut, samotná zkouška rovněž 15 minut.

Žáci mohou nahradit zkoušku z cizího jazyka mezinárodně platným certifikátem. Žádost o nahrazení je ke stažení zde a podává se spolu s ověřenou kopií certifikátu do 31. 3. 2023.


Nabídka dalších zkoušek profilové části:

Zkoušky konané formou ústní zkoušky:

Témata pro ústní zkoušku z matematiky
Témata pro ústní zkoušku ze ZSV
Témata pro ústní zkoušku z dějepisu
Témata pro ústní zkoušku ze zeměpisu
Témata pro ústní zkoušku z fyziky
Témata pro ústní zkoušku z chemie
Témata pro ústní zkoušku z biologie

Příprava k ústní zkoušce trvá 15 minut, samotná zkouška rovněž 15 minut.

Žáci mohou ve školním roce 2022/23 v rámci programu pokusného ověřování zaměřeného na možnost uznávání Advanced Placement zkoušek (dále AP zkoušek) dle vyhlášení MŠMT (MSMT-8021/2022-2) nahradit zkoušku z biologie doložením certifikátu o složení AP zkoušky. Žádost o nahrazení je ke stažení zde (odkaz bude funkční od února 2023) a podává se spolu s ověřenou kopií certifikátu do 31. 3. 2023.

Podrobnosti o programu pokusného ověřování


Zkouška konaná formou kombinace ústní zkoušky a obhajoby maturitní práce:

Témata pro ústní zkoušku z informatiky
Zadání maturitní práce z informatiky

Student má 5 minut na přípravu obhajoby maturitní práce, délka obhajoby je 10 minut. Následuje příprava na ústní zkoušku (15 minut) a ústní zkouška (15 minut).


Důležité materiály na stránkách Cermatu:

Katalogy požadavků

Maturitní zpravodaj


Datum aktualizace: 12. 9. 2022

Přejít nahoru