Nadační fond

Rodičovská organizace existuje na našem gymnáziu již od roku 1990. Spolu se změnami legislativy v průběhu uplynulých let se měnilo i právní zakotvení této organizace a v současné době má podobu nadačního fondu. Nadační fond příznivců Gymnázia Nad Alejí (dále jen NF) byl zapsán do nadačního rejstříku dne 7. 11. 2001. Úkolem NF je pomáhat rozvoji vzdělávání finanční, hmotnou nebo jinou podporou školy, studentů a učitelů. Správní rada NF je čtyřčlenná, dva členové jsou jmenováni z řad rodičů a dva ze zástupců školy.

NF se řídí platnými zákony, zakládací listinou a přijatým statutem. Výše jmenované listiny a ostatní dokumenty spojené s činností NF jsou k nahlédnutí v budově školy. Základní formou získávání finančních prostředků pro NF jsou dobrovolné příspěvky od příznivců školy a rodičů našich studentů. Doporučená výše příspěvku pro rodiče je 1000,- Kč na studenta a kalendářní rok (tedy 100,- Kč na školní měsíc), ale jakoukoliv částkou pomůžete podpořit aktivity školy a realizovat plánované projekty. Každý dárce obdrží automaticky na začátku kalendářního roku potvrzení o příspěvku pro finanční úřad. Na požádání také rádi vystavíme darovací smlouvu.

Děkujeme Vám za Vaše rozhodnutí NF podpořit.

Číslo účtu Nadačního fondu je 2200995881/2010.

  • Pro obecnou platbu nadačnímu fondu neuvádějte variabilní symbol, ve zprávě pro příjemce uveďte jméno a příjmení dárce (studenta),
  • pro platbu na Stipendium Alej uveďte variabilní symbol 2 a do zprávy pro příjemce uveďte Stipendium Alej a jméno a příjmení dárce (studenta),
  • pro platbu na Stipendium Ukrajina uveďte variabilní symbol 3 a do zprávy pro příjemce uveďte Stipendium Ukrajina a jméno a příjmení dárce (studenta).

Při platbách pomocí QR plateb jsou variabilní symboly nastaveny v kódu, prosíme o uvedení jména a příjmení dárce ve zprávě pro příjemce.

QR platba – Nadační fond

QR platba – „Stipendium Alej“

Stav transparentního účtu

Rodiče studentů našeho gymnázia vždy podporovali školu v mnoha oblastech. Přehled hlavních projektů financovaných NF v jednotlivých letech je toho výmluvným dokladem, ale NF podporuje každoročně i další dění ve škole: z prostředků NF jsou například oceňováni studenti úspěšní v různých školních, republikových či mezinárodních soutěžích, olympiádách a turnajích, NF podporuje aktivity studentů formou příspěvku na startovné nebo delegátské poplatky, hradí poplatky spojené s ubytováním lektorů anglického jazyka, přispívá na provoz internetu, na papírové ručníky, na pořádání lyžařských kurzů, hradí pronájem Tereziánského sálu Břevnovského kláštera při slavnostních událostech v životě školy, je hlavním garantem pořádáni maturitního plesu.

Od roku 2005 je dlouhodobým projektem NF i pomoc sociálně znevýhodněným studentům gymnázia. Projekt nese název Stipendium Alej a jeho náplní je poskytovat příspěvky sociálně potřebným studentům na akce pořádané školou a zařazené do učebního plánu (např. jazykové, lyžařské nebo sportovní kurzy).

Od roku 2022 přispívá NF formou Stipendia na podporu studentům gymnázia – uprchlíků Ukrajiny (dále jen „Stipendium Ukrajina“). Stipendium se přiznává studentům gymnázia – cizincům, kterým byla v ČR poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace.

Prostředky na vyplácení stipendií pocházejí výhradně z darů věnovaných NF pouze na tento účel.

Stipendium uděluje správní rada NF podle stipendijního řádu na základě žádosti.

Vyplněný formulář žádosti – sociální stipendium doplněný přílohou (doklad o přiznání sociálních dávek), případně formulář žádosti o Stipendium Ukrajina můžete zaslat na adresu nadačního fondu nebo odevzdat v kanceláři školy.

Od roku 2008 mohou studenti Gymnázia Nad Alejí žádat o minigranty NF.  Jedná se o formu podpory drobných projektů různého typu, např. výtvarná úprava třídy, realizace divadelního představení, vydávání třídního časopisu, uspořádání výstavy nebo koncertu, uspořádání sportovní akce, atd. Žádosti o minigrant NF mohou studenti předkládat k posouzení správní radě 2x ročně vždy na začátku nového pololetí. Členové správní rady žádosti posoudí na svém nejbližším zasedání. K žádosti je možné přiložit také např. plánek místa konání, návrh výtvarného řešení, pozvánky, kostýmu, plakátu nebo diplomu, atd. Žádost podepisuje také dospělý garant projektu z řad učitelů nebo rodičů. Detaily najdete v následujících dokumentech:

Pokyny a podmínky pro podání žádosti o minigrant
Průvodce formulářem

Formulář žádosti o minigrant

Po dokončení grantu předkládá žadatel vyúčtování. Formulář najdete zde. Dovolte, abychom Vás všechny, kteří chcete škole pomáhat, vyzvali k jednání a aktivnímu způsobu spolupráce. Prvním krokem může být zaslání Vašeho námětu, dotazu, rady či připomínky na e-mailovou adresu předsedkyně správní rady.

Základní informace

Název NF: Nadační fond příznivců Gymnázia Nad Alejí
Adresa NF: Nad Alejí 1952, 162 00 Praha 6
IČ: 26483700

Správní rada NF

Předsedkyně správní rady:
Jana Košťálková

Členové správní rady:
PhDr. Klára Braunová, klara.braunova@alej.cz
Mgr. Zuzana Machátová, zuzana.machatova@alej.cz
Iva Ondráčková

Výroční zprávy nadačního fondu

Aktuality nadačního fondu


Schválení minigranty – jaro 2024

Schválené minigranty – jaro 2024 (pdf)


Schválené minigranty – podzim 2023

Schválené minigranty – podzim 2023 (pdf)


Vyhlášení minigrantového řízení – podzim 2023

Vyhlášení minigrantového řízení – podzim 2023 (pdf)


Schválené minigranty – podzim 2022

Schválení minigranty – podzim 2022


Minigranty NF – podzim 2022

Prezentace a obhajoby studentských minigrantů proběhly v pondělí 16. ledna 2023 od 15:30 ve studovně.


Vyhlášení minigrantového řízení – podzim 2022

Vyhlášení minigrantového řízení – podzim 2022


Schválené minigranty – jaro 2022

Schválené minigranty – jaro 2022


Vyhlášení minigrantového řízení – jaro 2022

Vyhlášení minigrantového řízení – jaro 2022


Přejít nahoru