Studijní programy

 • všeobecné osmileté a čtyřleté studium s rozšířenou výukou anglického jazyka
 • otevíráme dvě třídy v osmiletém a jednu třídu ve čtyřletém studiu
 • výuka podle školního vzdělávacího programu „Alejí ke vzdělání“ (dle rámmcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání a RVP pro gymnázia)
 • výuka angličtiny s přípravou na konání mezinárodně platných cambridgeských zkoušek B2 First a C1 Advanced (dříve FCE a CAE)
 • v případě potřeby organizujeme pro výuku angličtiny v obou studijních programech vyrovnávací kroužky
 • od primy osmiletého studia výuka druhého cizího jazyka z nabídky: němčina, francouzština, španělština
 • studenti 1. ročníku čtyřletého studia budou ve školním roce 2024/25 rozděleni na dvě skupiny španělského jazyka
 • seznamovací pobyty pro studenty prim a 1. ročníku, zážitkové kurzy pro studenty kvart, sportovní a lyžařské kurzy, vodácké výlety
 • ve vyšších ročnících profilace studia výběrem volitelných předmětů
 • od kvarty do septimy samostatné konverzační předměty v angličtině zaměřené postupně na reálie, dějiny a literaturu anglicky mluvících zemí
 • nepovinné předměty a zájmové kroužky pro podporu mimoškolní aktivity studentů
 • zapojení studentů do olympiád, soutěží a projektů
 • rozsáhlý program zahraničních studijních a poznávacích výměnných pobytů
 • Od školního roku 2010/2011 se škola zapojila do Metropolitního programu podpory středoškolské jazykové výuky. V rámci programu je ve vyšších ročnících posílena výuka druhého cizího jazyka o jednu hodinu týdně.
 • realizace preventivních protidrogových programů
 • dlouhodobě vysoká úspěšnost absolventů při přijímacích řízení na vysoké školy všech typů v ČR i v zahraničí

Kódy KKOV, názvy a učební plány studijních oborů:

79-41-K/41 Gymnázium (čtyřleté studium)
název školního vzdělávacího programu: Alejí ke vzdělání
učební plán (PDF)
79-41-K/81 Gymnázium (osmileté studium)
název školního vzdělávacího programu: Alejí ke vzdělání
učební plán
(PDF)


Základní charakteristika školního vzdělávacího programu Alejí ke vzdělání (PDF)

Předměty v anglickém jazyce vyučované rodilými mluvčími
nebo českými vyučujícími angličtiny

(od šk. roku 2009/10 podle ŠVP „Alejí ke vzdělání“)

 • Svět je malý (kvarta)
 • Reálie anglicky mluvících zemí (kvinta, sexta, 1. a 2. ročník)
 • Literatura anglicky mluvících zemí (septima, 3. ročník)
 • Anglická debatní liga (nepovinný předmět pro zájemce z různých ročníků)
 • Drama v anglickém jazyce (nepovinný předmět pro zájemce z různých ročníků)

Bloky volitelných předmětů

Jeden z bloků volí povinně každý student maturitního ročníku

 Přírodovědný blok  fyzika, biologie, chemie
 Technický blok  fyzika, matematická analýza, deskriptivní geometrie
 Humanitní blok  dějiny kultury, moderní dějiny, zeměpis
 Ekonomický blok  ekonomie, matematická analýza, zeměpis

Další volitelné předměty

Studenti 3. ročníku a septim volí 2 volitelné předměty, studenti maturitního ročníku volí další 3 – 4 volitelné předměty nezávisle na zvoleném bloku z nabídky:

 • Antropologie
 • Dějiny umění
 • Seminář z deskriptivní geometrie
 • Kapitoly z francouzské literatury
 • Základy ekonomie
 • Maturitní seminář z dějepisu
 • Seminář francouzského jazyka
 • Francouzský jazyk
 • Maturitní seminář z matematiky
 • Moderní dějiny
 • Drama v anglickém jazyce
 • Creative writing
 • Matematicko-fyzikální seminář
 • Latina
 • Literární seminář
 • Německý jazyk
 • Francouzský jazyk
 • Archeologie
 • Seminář a cvičení z biologie
 • Španělský jazyk
 • Maturitní seminář španělského jazyka
 • Maturitní seminář ze ZSV
 • Seminář FCE
 • Seminář CAE
 • Biochemie
 • Seminář a lab.práce z chemie
 • Úvod do programování
 • Programování
 • Seminář ze zeměpisu

Zájmové kroužky

 • Výtvarný kroužek
 • Hudební soubor
 • Dramatický kroužek
 • English Club – primy
 • English Review
 • Anglická debatní liga
 • Genetika
 • Francouzská konverzace
 • Španělština
 • Příprava ke zkoušce DELF z francouzského jazyka
 • Volejbal
 • Atletika
 • Míčové hry
Přejít nahoru