Školská rada

Školská rada je orgán školy, který umožňuje zákonným zástupcům nezletilých studentů, zletilým studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Ve své činnosti se školská rada řídí § 167 a § 168 školského zákona (zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání).

Školská rada

 • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování
 • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
 • schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny
 • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání studentů
 • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
 • projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření
 • projednává inspekční zprávy České školní inspekce
 • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy

Zasedání školské rady

Školská rada se schází ke svým zasedáním obvykle dvakrát ročně, při svých zasedáních se řídí jednacím řádem. Se svými podněty a návrhy se obracejte na některého ze svých zástupců ve školské radě.

Zápisy z jednání školské rady

Členové školské rady

Předseda školské rady: Mgr. Ondřej Novák

Zástupci zletilých studentů a rodičů: Doc. MUDr. Irena Aldhoon, Ph.D., Mgr. Ondřej Novák

Zástupci pedagogických pracovníků školy: Mgr. Zuzana Junková, Mgr. Anna Kulhánková

Zástupci zřizovatele: Ing. Petr Kolář, Mgr. Jan Lacina


Kontakt

 e-mail: skolska.rada@alej.cz


Zápisy ze zasedání školské rady

25. 10. 2021
12. 10. 2022
14. 12. 2023


Oznámení o konání voleb členů školské rady

Gymnázia, Praha 6, Nad Alejí 1952

(na základě §167 zákona 561/2004 Sb. a na základě usnesení Rady HMP č. 0330 ze dne 22. 3. 2005)

Dne 21. 10. 2021 se budou konat volby členů školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky a studenty a volby členů školské rady za pedagogické pracovníky školy.
Volby členů školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky a studenty proběhnou prostřednictvím zabezpečené ankety ve školním informačním systému Bakaláři.
Volby členů školské rady za pedagogické pracovníky školy proběhnou listinným hlasováním v budově školy.

Přípravou voleb byli pověřeni: Mgr. Zuzana Machátová a Mgr. Viktor Veselý

Kandidáti do školské rady Gymnázia, Praha 6, Nad Alejí 1952

za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky a studenty:

 • Doc. MUDr. Irena Aldhoon, Ph.D., zák. zástupce studenta PB
 • Mgr. Ondřej Novák, zák. zástupce studenta PB
 • RNDr. Daniel Vaněk, Ph.D., zák. zástupce studenta PB

Kandidáti do školské rady Gymnázia, Praha 6, Nad Alejí 1952

za pedagogické pracovníky školy:

 • Mgr. Lada Boháčová
 • Mgr. Zuzana Junková
 • Mgr. Anna Kulhánková
 • Mgr. Martin Špaček

Oznámení o konání voleb do školské rady v tiskové podobě


Výsledky voleb do školské rady Gymnázia, Praha 6, Nad Alejí 1952

Volby do školské rady se konaly 21.10.2021 a zvoleni byli:
za pedagogické pracovníky školy:

 • Mgr. Zuzana Junková
 • Mgr. Anna Kulhánková

za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky školy:

 • Doc. MUDr. Irena Aldhoon, Ph.D.
 • Mgr. Ondřej Novák

Protokol o volbě členů ŠR za pedagogické pracovníky školy

Protokol o volbě členů ŠR za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilých žáků

Přejít nahoru