Studentská rada

Studentská rada je volné sdružení zástupců jednotlivých tříd z řad studentů. Zástupci tříd jsou do své funkce voleni. Studentská rada se schází pravidelně jednou měsíčně (obvykle první středu v měsíci) s vedením školy.

Na studentské radě vedení školy seznamuje zástupce tříd se změnami v režimu školy, informuje o změnách provozu školní jídelny, zadává ankety, předává materiály k připomínkám, upozorňuje na nejrůznější školní i mimoškolní akce a předává zástupcům tříd i další vybrané informace. Zástupci tříd mají také prostor k dotazům, námětům, připomínkám či jiným podnětům, na které vedení školy reaguje buď okamžitě nebo v časovém horizontu potřebném k řešení záležitosti, nejpozději však na dalším zasedání studentské rady.

Z jednání Studentské rady pořizuje zástupce vybrané třídy záznam, který je zde poté zveřejněn.

Zápisy z jednání studentské rady:

 září 2016
 říjen 2016 listopad 2016 leden 2017
 únor 2017
 březen 2017 duben 2017květen 2017
červen 2017
 září 2017
 říjen 2017 listopad 2017
   

Archiv zápisů


 2015/2016 2014/2015 2013/2014 2012/2013 2011/2012
 2010/2011 2009/2010 2008/2009 2007/2008 2006/2007

Zástupci jednotlivých tříd jsou povinni o průběhu zasedání studentské rady a projednávaných záležitostech ostatní studenty své třídy informovat nejpozději do konce týdne, ve kterém se studentská rada konala.