Maturita

Maturitní zkouška

Na základě doporučení odborné komise ministra školství byly schváleny legislativní změny, které zachovávají přechodný model maturitní zkoušky bez volby úrovně.

Oficiální stránky maturitní zkoušky: www.novamaturita.cz

Školní seznam četby

Zkušební soubor pro volbu literárních děl (xlsx) – verze 2018/19 – maturanti si mohou sami vyzkoušet, zda jejich vybraná četba plní stanovené podmínky volby

Pozn.: Podle vyhlášky 177/2009 Sb. v platném znění, par. 6, odst. 3 žák odevzdá vlastní seznam literárních děl řediteli školy nejpozději do 31. března pro jarní zkušební období maturitní zkoušky.

Neodevzdá-li žák do stanoveného data vlastní seznam literárních děl, losuje si u ústní zkoušky společné části z pracovních listů ke všem dílům obsaženým ve školním seznamu literárních děl.

Seznam literárních děl platný pro maturitní zkoušku 2018/19

Podoba písemné práce z cizího jazyka v profilové maturitní zkoušce

Témata ústních zkoušek společné i profilové části 2017/2018

Česká a světová literatura
Anglický jazyk
Německý jazyk – společná část
Německý jazyk – profilové část
Francouzský jazyk
Španělský jazyk
Matematika
Fyzika
Chemie
Biologie
Zeměpis
Základy společenských věd
Dějepis
Informatika – maturitní témata
Informatika – okruhy pro zadání maturitní práce
Dějiny umění
Hudební výchova

Katalogy požadavků maturitní zkoušky platné pro rok 2017/18

Český jazyk a literatura

Matematika
Matematika plus
Seznam vysokých škol akceptujících nepovinnou profilovou zkoušku Matematika+

Anglický jazyk
Francouzský jazyk
Německý jazyk
Španělský jazyk

Maturitní zpravodaje

http://www.novamaturita.cz/maturitni-zpravodaj-1404034090.html