Maturita

Rozvrh ústních maturit

Způsob hodnocení profilových zkoušek maturitní zkoušky

Podle (§24, odst. (1) vyhlášky č.177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, v platném znění,  zveřejňuje ředitel školy způsob hodnocení profilových zkoušek MZ. Vyhlášení naleznete zde.

Vyhlášení termínů maturitních zkoušek

Podle § 2 odst. 7 vyhlášky č. 177/2009 Sb., v platném znění, vyhlašuje ředitel školy termíny konání ústních zkoušek společné části MZ a termíny konání profilových zkoušek MZ. Vyhlášení naleznete zde.

Maturitní zkouška

Na základě doporučení odborné komise ministra školství byly schváleny legislativní změny, které zachovávají přechodný model maturitní zkoušky bez volby úrovně.

Oficiální stránky maturitní zkoušky: www.novamaturita.cz

Školní seznam četby

Zkušební soubor pro volbu literárních děl (xlsx) – verze 2017/18 – maturanti si mohou sami vyzkoušet, zda jejich vybraná četba plní stanovené podmínky volby

Pozn.: Podle vyhlášky 177/2009 Sb. v platném znění, par. 6, odst. 3 žák odevzdá vlastní seznam literárních děl řediteli školy nejpozději do 31. března pro jarní zkušební období maturitní zkoušky.

Neodevzdá-li žák do stanoveného data vlastní seznam literárních děl, losuje si u ústní zkoušky společné části z pracovních listů ke všem dílům obsaženým ve školním seznamu literárních děl.

Seznam literárních děl platný pro maturitní zkoušku 2017/18

Žádost o uznání zkoušky z cizího jazyka
Ředitel gymnázia, v souladu s § 81 odst. 6 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon), v platném znění, stanovil, že jednu povinnou zkoušku z cizího jazyka v profilové části MZ může žák nahradit certifikátem o složení standardizované jazykové zkoušky. O nahrazení je třeba požádat písemně (formulář žádosti – odkaz) nejpozději do 31.3.2017 a k žádosti doložit ověřenou kopii certifikátu.
Podoba písemné práce z cizího jazyka v profilové maturitní zkoušce

Témata ústních zkoušek společné i profilové části 2017/2018

Česká a světová literatura
Anglický jazyk
Německý jazyk – společná část
Německý jazyk – profilové část
Francouzský jazyk
Španělský jazyk
Matematika
Fyzika
Chemie
Biologie
Zeměpis
Základy společenských věd
Dějepis
Informatika – maturitní témata
Informatika – okruhy pro zadání maturitní práce
Dějiny umění
Hudební výchova

Katalogy požadavků maturitní zkoušky platné pro rok 2017/18

Český jazyk a literatura

Matematika
Matematika plus
Seznam vysokých škol akceptujících nepovinnou profilovou zkoušku Matematika+

Anglický jazyk
Francouzský jazyk
Německý jazyk
Španělský jazyk

Maturitní zpravodaje

http://www.novamaturita.cz/maturitni-zpravodaj-1404034090.html