Maturita

Maturitní zkouška

Na základě doporučení odborné komise ministra školství byly schváleny legislativní změny, které zachovávají přechodný model maturitní zkoušky bez volby úrovně.

Oficiální stránky maturitní zkoušky: www.novamaturita.cz

Vyhlášení termínů maturit

Školní seznam četby

Soubor pro volbu literárních děl (xlsx) - verze 2017 - soubor ke stažení a odeslání, prostudujte pokyny obsažené v souboru

Pozn.: Podle vyhlášky 177/2009 Sb. v platném znění, par. 6, odst. 3 žák odevzdá vlastní seznam literárních děl řediteli školy nejpozději do 31. března pro jarní zkušební období maturitní zkoušky.

Neodevzdá-li žák do stanoveného data vlastní seznam literárních děl, losuje si u ústní zkoušky společné části z pracovních listů ke všem dílům obsaženým ve školním seznamu literárních děl.

Žádost o uznání zkoušky z cizího jazyka
Ředitel gymnázia, v souladu s § 81 odst. 6 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon), v platném znění, stanovil, že jednu povinnou zkoušku z cizího jazyka v profilové části MZ může žák nahradit certifikátem o složení standardizované jazykové zkoušky. O nahrazení je třeba požádat písemně (formulář žádosti - odkaz) nejpozději do 31.3.2017 a k žádosti doložit ověřenou kopii certifikátu.

Struktura maturitní zkoušky pro školní rok 2016/17

Seznam literárních děl platný pro maturitní zkoušku 2016/17

Podoba písemné práce z cizího jazyka v profilové maturitní zkoušce

Témata ústních zkoušek společné i profilové části 2016/2017

Česká a světová literatura
Anglický jazyk

Německý jazyk - společná část
Německý jazyk - profilové část
Francouzský jazyk
Španělský jazyk
Matematika
Fyzika
Chemie
Biologie
Zeměpis
Základy společenských věd
Dějepis
Informatika - maturitní témata
Informatika - okruhy pro zadání maturitní práce

Deskriptivní geometrie
Archeologie
Latina
Dějiny umění
Hudební výchova

Katalogy požadavků maturitní zkoušky platné pro rok 2017

Český jazyk a literatura

Matematika

Matematika plus
Seznam vysokých škol akceptujících nepovinnou profilovou zkoušku Matematika+

Anglický jazyk
Francouzský jazyk
Německý jazyk
Španělský jazyk

Katalogy požadavků maturitní zkoušky platné pro rok 2018

Český jazyka literatura

Maturitní zpravodaje

http://www.novamaturita.cz/maturitni-zpravodaj-1404034090.html